Характеристика на ученицю 1 класу: Характеристика учня 1 класу

Характеристика учня 1 класу середній рівень зразок

На кінець навчального року учень показав середній рівень уміння читати. Читає плавно складами, усвідомлює фактичний зміст лише з допомогою вчителя. Темп читання ……… слів за хвилину, що на 5 – 7 слів нижче від нормативного. Припускається 3-5 мовних помилок. Під час переказу твору зосереджує увагу лише на подіях, хоч не завжди, розуміє, як вони між собою пов’язані. Учень точно, як у тексті, називає окремих персонажів, може з допомогою вчителя розрізнити основні жанри вивчених творів. Під час декламування віршів напам’ять припускається мовних помилок, а також помиляється в інтонуванні кінця речень.

При оцінюванні рівня сформованості знань з рідної мови учень показав середній рівень. Школяр будує розповіді за картиною, опорними словами, описи нескладних предметів, які відзначаються певною зв’язністю, але збідненим змістом. Неповно розкриває головну думку, є недоліки в структурі тексту, допускає 6-8 орфографічних помилок, або помилок у побудові речень. Диктанти пише розбірливо, але неохайно, з відхиленнями в накресленні літер.

Допускає 5-7 помилок. Техніка письма сформована, але не повністю (часто міняє положення руки). Букви у тексті переважно рівномірні., але є значна кількість відхилень у написанні букв та їх поєднань Дотримується гігієнічних правил письма частіше під контролем учителя, ніж самостійно. Письмові роботи в зошиті виконує з частими відступами від правил їх оформлення, допускає 5-7 орфографічних та пунктуаційних помилок.

Щодо навчального матеріалу з математики учень показав середній рівень його засвоєння. Він знає десятковий склад чисел, вміє записувати двоцифрові числа у вигляді суми розрядних доданків. Знає назви компонентів множення і ділення, вміє виконувати за зразком дії додавання та віднімання в межах 100 (усно й письмово). Також знає одиниці довжини, вартості, часу, маси. При розв’язуванні простих задач припускається помилок, а складені задачі на 2 дії розв’язує з допомогою вчителя. Учень знає напам’ять окремі табличні випадки додавання та множення. Використовує свої знання під час виконання математичних завдань. Письмові роботи пише розбірливо, але є значна кількість відхилень у написанні букв та цифр. Інколи відхиляється від вимог до культури оформлення письмових робіт з математики. Припускається 5-7 грубих помилок.

На уроках природознавства учень на репродуктивному рівні може відтворити незначну частину навчального матеріалу, доповнює і уточнює свою відповідь за навідними запитаннями вчителя. Потребує допомоги вчителя у проведенні спостережень, дослідів, практичних робіт, виконанні завдань в зошиті.

На уроках праці виконує завдання у відповідності до технологічних карток. Правил безпеки праці не порушує. Виконує завдання у відповідності то технологічних карток. За зразком конструює та оздоблює вироби. Художньо – образне мислення розвинуто слабо.

Здатний виконати окремі контрольні нормативні показники та вправи комплексного тесту оцінки стану фізичної підготовленості.

Додати коментар

Сайт вчителя Юрченко Олени Іванівни

Характерисика учня 1 класу (зразки)

ХАРАКТЕРИСТИКА

учня 1 класу

_______________________________

 

На кінець навчального року  учениця  повністю засвоїла програмовий матеріал 1 класу. Вона читає плавно, правильно, цілими словами, виразно. Самостійно, в логічній послідовності переказує невеликий текст, розуміє основну думку тексту. Правильно називає персонажів твору, висловлює оцінні судження щодо поведінки, вчинків героїв. Розрізняє казку, вірш, оповідання та правильно наводить приклади кожного жанру.

Дівчинка вправно будує  усні розповіді за картиною, опорними словами і зачином. Описує нескладні предмети за зразком, будує найпростіші міркування за даним початком і зразком. Будова речень в текстах граматично правильна, між реченнями є логічні зв’язки.  Допускає 1-2 помилки у побудові речень або вживанні слів, немає орфографічних помилок на вивчені правила. Диктанти пише чітко, охайно з дотриманням правильного накреслення літер та їх сполучень. Інколи припускається 1 негрубої помилки. Техніка письма відпрацьована. Письмо плавне. Рукописний текст легко читається. Темп письма задовольняє процес роботи на уроці. Самостійно контролює всі гігієнічні правила письма.

Дотримується всіх правил ведення зошита. Культура оформлення робіт в зошиті належна, допускає 1-2 грубі помилки.

З математики  учениця вміє вимірювати і креслити відрізки, будувати геометричні фігури на папері в клітинку. Для розв’язку  математичних завдань використовує раціональні способи і прийоми, пропонує нові шляхи розв’язку складених математичних задач на 2 дії, правильно висловлює математичні міркування. Вона досконало знає таблиці складу чисел.  Безпомилково використовує ці знання під час розв’язування математичних завдань. Письмові роботи виконує чітко, відхилень від вимог до оформлення немає. Накреслення букв та цифр у роботі правильне. Інколи припускається 1 грубої чи 1 негрубої помилки.

На уроках природознавства   учениця  правильно відповідає на всі запитання, може застосувати здобуті знання в нестандартних ситуаціях, пояснює найпростіші закономірності природних явищ. Учениця легко сприймає творчі завдання, що вміщені у зошиті та підручнику.

Школярка   має уявлення про різні види технічної творчості. Виявляє позитивне ставлення до праці при наявності завдань пошукового типу з технічного і художнього конструювання. Віддає перевагу творчим завданням за власним задумом. У дівчинки розвинене художньо-образне мислення.

 

Класний керівник ___________________________П.І.Б.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

учня 1 класу

_______________________________

 

На кінець навчального року учень майже повністю засвоїв програмовий матеріал 1 класу. Він читає плавно, правильно, усвідомлює зміст твору з незначною допомогою вчителя. Основну думку висловлює  під керівництвом педагога. Допускає неточності у словесному вираженні свого ставлення до подій, вчинків персонажів. Практично розрізняє твори за жанрами (з незначною допомогою вчителя).

Учень досить вправно будує розповіді за картиною, опорними словами і зачином, описує нескладні предмети. У текстах, що він складає, наявні всі складові частини, але допущено 3 – 5 орфографічних помилок, або у будові речень і вживанні слів.

Диктанти пише чітко, але є окремі відхилення від правильного накреслення літер та їх сполучень. Допускає 2 – 4 помилки. Техніка письма майже відпрацьована. Письмо відносно якісне. Гігієнічні правила старається виконувати. Рукописний текст читається, темп письма достатній. Письмові роботи переважно виконуються акуратно, однак іноді відступає від правил оформлення робіт, 

Математичні здібності відповідають програмовим вимогам. Він вміє читати і записувати суми, різниці чисел. Вміє знаходити значення виразів на дві дії. Розв’язує прості та складені задачі на 2 дії, вміє складати та розв’язувати обернені задачі до простих задач. Знає співвідношення між одиницями довжини, вартості, часу та використовує їх під час розв’язування задач. Учень знає таблиці складу чисел.  Правильно використовує ці знання при розв’язуванні математичних завдань, але інколи припускається помилок. Письмові роботи виконує охайно, відхилення від вимог до оформлення письмових робіт незначні. Записи робить розбірливо, букви та цифри зображені в цілому правильно.

 

На уроках природознавства учень в основному послідовно, логічно, самостійно відтворює навчальний матеріал, але допускає окремі неточності. Самостійно спостерігає, виконує завдання у зошиті, практичні роботи, хоч результати їх не зовсім точні або неохайно оформлені.

Позитивне ставлення до праці виникає при наявності репродуктивно-пошукових завдань з художнього і технічного конструювання. Уміє самостійно планувати послідовність художньо-трудових дій. Самостійно працює за технологічними картками. Оздоблює вироби за власним задумом з дотриманням естетичних вимог. Має гарно розвинене художньо-образне мислення.

 

Класний керівник ___________________________П.І.Б.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

учня 1 класу

_______________________________

 

На кінець навчального року учень частково засвоїв програмовий матеріал 1 класу. Читає плавно складами, усвідомлює фактичний зміст лише з допомогою вчителя. Під час переказу твору зосереджує увагу лише на подіях, хоч не завжди розуміє, як вони між собою пов’язані. Учень точно, як у тексті, називає окремих персонажів, може з допомогою вчителя розрізнити основні жанри вивчених творів.

Школяр будує розповіді за картиною, опорними словами, описи нескладних предметів, які відзначаються певною зв’язністю, але збідненим змістом. Неповно розкриває головну думку, є недоліки в структурі тексту, допускає 6 – 8 орфографічних помилок, або помилок у побудові речень. Диктанти пише розбірливо, але неохайно, з відхиленнями в накресленні літер. Допускає 5 – 7 помилок. Техніка письма сформована, але не повністю. Букви у тексті переважно рівномірні, але є значна кількість відхилень у написанні букв та їх поєднанні. Дотримується гігієнічних правил письма частіше під контролем учителя, ніж самостійно. Письмові роботи в зошиті виконує з частими відступами від правил їх оформлення, 

Він знає десятковий склад чисел, вміє записувати двоцифрові числа у вигляді суми розрядних доданків. Знає назви компонентів додавання і віднімання, вміє виконувати за зразком дії додавання та віднімання в межах 100 (усно й письмово). Також знає одиниці довжини, вартості, часу, маси. При розв’язуванні простих задач припускається помилок, а складені задачі на 2 дії розв’язує з допомогою вчителя. Учень знає напам’ять окремі табличні випадки додавання. Використовує свої знання під час виконання математичних завдань. Письмові роботи пише розбірливо, але є значна кількість відхилень у написанні букв та цифр. Інколи відхиляється від вимог до культури оформлення письмових робіт з математики. 

На уроках природознавства учень на репродуктивному рівні може відтворити незначну частину навчального матеріалу, доповнює і уточнює свою відповідь за питаннями, які пропонує вчитель. Потребує допомоги у проведенні спостережень, дослідів, практичних робіт, виконанні завдань в зошиті.

На уроках трудового навчання виконує завдання у відповідності до технологічних карток. Правил безпеки праці не порушує. За зразком конструює та оздоблює вироби. Художньо-образне мислення розвинене  слабо.

 

Класний керівник ___________________________П.І.Б.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

учня 1 класу

_______________________________

 

На кінець навчального року учень слабо засвоїв програмовий матеріал 1 класу Він читає відривними складами, окремі слова – плавно складами. Частково усвідомлює зміст прочитаного.

Графічні навички письма розвинені слабо, не дотримується гігієнічних правил письма. Списаний текст читається важко. Літери пререважно непропорційні, нахил літер різний, зустрічається дзеркальність, друковані літери замість рукопистних, поєднання букв відсутнє чи переважає неправильне. Лінійності майже не дотримано. 

Математичні завдання учень виконує під керівництвом вчителя. Він може читати, записувати і порівнювати числа в межах 20. За допомогою вчителя розв’язує найпростіші приклади і задачі. Він розпізнає геометричні фігури, вміє схематично їх зображувати.  Погано знає таблиці складу числа. Знання засвоєні лише на рівні вмінь. При виконанні письмових робіт є багато відхилень від вимог до культури оформлення робіт з математики. Спотворені форми більшості цифр і букв, не витримується однаковий нахил та розмір їхнього написання. Припускається 8 і більше грубих помилок.

На уроках природознавства учень потребує допомоги з боку вчителя у проведенні дослідів, практичних робіт, виконанні завдань в зошиті.

На уроках трудового навчання правил безпеки праці не порушує. Завдання виконує з допомогою вчителя.

 

Класний керівник ___________________________П.І.Б.

 

Джерело: http://teacher.at.ua/publ/kharakteristika_uchnja_1_klasu_za_rivnem_zasvoenikh_znan/40-1-0-18598

 

 

Обучение детей в раннем возрасте от дошкольного до первого класса

Передовое исследование изучает влияние школы на обучение и развитие детей

Исследователи, практики и политики уже давно подчеркивают важную роль, которую школы играют в развитии и успехе детей нашей страны.

Школы широко влияют на обучение детей. Характеристики школ, которые имеют значение, включают проблему привлечения и удержания учителей, отсутствие учеников и учителей, нехватку финансовых ресурсов для вспомогательного персонала и нехватку финансовых ресурсов для профессионального развития и обучения.

Несмотря на большое количество доказательств, мало что известно о влиянии характеристик школы в сочетании с классными процессами. Эти процессы включают качество взаимодействия учителя и ученика, конфликт между учителем и учеником и близость, а также академическую строгость.

Таким образом, наше понимание того, как школы и классы влияют на обучение и развитие учащихся, является неполным.

Это трехлетнее исследование, финансируемое за счет гранта 2021 года от Федерального института педагогических наук, началось с использования нескольких источников данных. Мы изучили как школьные, так и классные факторы в отношении детей дошкольного возраста к обучению в первом классе. Это критический период в развитии академических, исполнительных функций и социально-поведенческих навыков.

Анализируются обширные данные

В рамках этого проекта мы с коллегами используем данные из Early Learning Network. Он включает данные примерно 3200 детей и 430 школ в Массачусетсе, Небраске, Северной Каролине, Огайо и Вирджинии.

Сеть раннего обучения наблюдала за детьми в основном из малообеспеченных семей (70% получали обед бесплатно или по сниженной цене) и расово/этнически разнообразных (27% белых, 19% черных, 42% латиноамериканцев/а, 5% многорасовых, 2% других раса / этническая принадлежность, 7% азиаты) семьи из дошкольного учреждения в 2016-17 учебном году в начальную начальную школу.

Сеть раннего обучения — одно из немногих исследований, в которых каждый год документируется как школьный опыт детей, так и их успеваемость от дошкольного до первого класса.

Мы находимся в процессе объединения сетевых данных с данными о школах из трех общедоступных национальных наборов данных. Результаты обеспечат наиболее полное понимание школьного контекста, доступное на сегодняшний день.

Эти национальные наборы данных включают:

 • Стэнфордский архив образовательных данных, в котором содержится информация о школьных ресурсах
 • Коллекция данных о гражданских правах, которая предоставляет информацию о школьной нагрузке для удержания учителей, отсутствия учащихся и учителей и организации школьных ресурсов
 • Common Core of Data, предоставляющий описательную информацию о составе школ

Расширение наших знаний

Интегрируя эти источники данных, мы преследуем три цели:

 • Во-первых, оценить степень, в которой школьные характеристики связаны с приобретением учащимися академических, исполнительных функций и социально-поведенческих навыков от дошкольного до первого оценка.
 • Во-вторых, оцените степень, в которой школьные характеристики связаны с классными процессами в классах от дошкольного до первого класса. Кроме того, определите, насколько процессы в классе определяют взаимосвязь между характеристиками школы и развитием учащихся с течением времени.
 • В-третьих, используйте данные, чтобы определить, зависит ли влияние характеристик школы и процессов в классе на развитие учащихся с течением времени в зависимости от навыков учащегося начального уровня, расы/этнической принадлежности, родного языка и социально-экономического положения семьи.

Объединяя эти источники данных, это исследование обеспечит наиболее актуальное и всестороннее исследование того, как школьные и классные процессы связаны с академическими, исполнительными функциями и социально-поведенческим развитием учащихся между дошкольным и первым классом.

Результаты приведут к более глубокому пониманию образовательных систем, предназначенных для детей.

Это многоцентровое многолетнее исследование может пролить свет на то, как школы могут направлять ресурсы для содействия росту учащихся и как политики могут распределять ресурсы на усилия по улучшению школ.

Арья Ансари — доцент кафедры человеческого развития и семейных наук в колледже. Он сосредотачивает свое исследование на изучении способов, которыми детский домашний и школьный опыт формирует их раннее обучение и развитие.

Членами его исследовательской группы являются его коллеги Цзы-Юнг Лин, адъюнкт-профессор педагогической психологии, и Келли Пертелл, адъюнкт-профессор человеческого развития и семейных наук, оба факультета колледжа..

Дополнительные члены исследовательской группы: Мэри-Братч-Хайнс, старший менеджер по исследованиям и оценке Центра обучения Ластинджера в Университете Флориды; Химена Франко и Лаура Кун, ведущие ученые-исследователи из Института развития детей Фрэнка Портера Грэма Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл; Меган Маккормик, научный сотрудник MDRC; и Аманда Витте, доцент-исследователь Центра исследований детей, молодежи, семей и школ штата Небраска в Университете Небраски-Линкольн.

Первый класс — Начальная школа Лонгдена

Первый класс, как правило, для учащихся в возрасте 6-7 лет, является первым обязательным годом обучения учащихся. Первоклассники развивают и совершенствуют навыки, которым учат в детском саду. Учащиеся этого класса станут более независимыми в учебе и обществе, но им все равно потребуется эмоциональная поддержка и одобрение. Первоклассникам нравится участвовать в принятии решений, будь то дома или в школе.

Социальные и эмоциональные стратегии/навыки включают:

 • Следование указаниям в два шага
 • Любит рутину, правила, организованное расписание с временными рамками
 • Ладит с другими в школе и дома
 • Начинает понимать, что дружба не полностью ими контролируется
 • Использует соответствующие возрасту стратегии для регуляции поведения и разрешения конфликтов
 • Получает удовольствие от поощрения за позитивное поведение
 • Начинает видеть другие точки зрения

Основные навыки владения английским языком (ELA):

 • Идентификация часто встречающихся слов Fry’s First 100 Word List , CVC List , Consonant Digraph 907 2 s
 • Чтение 60 слов в минуту
 • Обсудите элементы истории, такие как сюжет, персонаж, события и место действия, а также основную идею и детали
 • Отличие художественной литературы от документальной
 • Напишите 3 предложения с заглавными буквами, фонетическое написание, точки.