Характеристика на учня: план написання, зразок і готові характеристики

Содержание

Як скласти характеристику на учня

Дата: 06.08.2020 12:26

Кількість переглядів: 1897


Основні вимоги до написання характеристики учня:

 • Загальні відомості про учня (особисті дані, інформація про освітні потреби та сім’ю дитини, житлові умови та стан здоров’я).

 • Опис пізнавальних особливостей школяра (розвиток пам’яті, уваги, мислення й уяви, рівень сприйняття інформації та працездатності).

 • Характеристика особистих якостей та емоційного стану (характерні риси темпераменту, особливості характеру дитини, сильні та слабкі сторони поведінки, педагогічні аспекти емоційно-вольових якостей та самооцінки).

 • Розгляд навчальних і професійних інтересів (зацікавленість певними предметами, мотиви навчання, особливості взаємин із учителями, розвиток навчальних та професійних інтересів, вміння брати позитивний приклад).


  Розгляд комунікативних навичок (особливості взаємодії з однолітками, іншими школярами та педагогами, вміння співпрацювати з іншими, знаходити порозуміння).

 • Формування висновків та рекомендацій для інших учителів.

 

 

Структура психолого-педагогічної характеристики учня

 1. Загальні відомості.

Прізвище, ім’я, по батькові, школа, клас, вік, який рік в даному класі, школі, стан здоров’я. Чи відповідає віку стан розвитку.

 1. Відомості про умови життя та праці в сім’ї.

Умови життя учнів в сім’ї, режим дня, участь в домашньому господарстві що з родинних умов сприяє або заважає учневі успішно навчатися.

 1. Успішність, ставлення до навчання, інтереси учня.

Успішність, увага на уроках, систематичність виконання домашніх завдань, причини не виконання. Інтерес до навчання. Виробничі інтереси. Інтерес до майбутньої професії. Прояви допитливості на уроках. Інтерес до мистецтва( участь в художній самодіяльності, відвідування кінотеатру тощо).

Спортивні інтереси.

 1. Основні риси характеру:

 • вольові якості (наполеглевість, самостійний, слабовільний, неорганізований тощо.)

 • ставлення до людей (чуйний, чесний, добрий, жорстокий, байдужий).

 • самооцінка.

 • ставлення до трудової та навчальної діяльності (працьовитий, охайний, ретельний, чи навпаки).

 1. Положення учня в колективі.

Ставлення його до успіхів колективу, до товаришів по класу, до громадської думки, чи користується авторитетом, повагою, з яким товаришує. Чи бере участь в громадському житті класу, школи. Які доручення виконує.

 1. Розумовий розвиток і особливості пізнавальної діяльності.

Загальний розумовий розвиток ( кругозір, ерудиція, начитаність), розвиток мови. Самостійність, глибина мислення. Спостережливість.

 

Директор школи —— (підпис)

Класний керівник ——- (підпис)

 


« повернутися

План складання характеристики на учня

ПРОГРАМА

 психолого-педагогічного вивчення учня та складання характеристики

 

 1. Загальні відомості про учня.

Прізвище, ім’я, по батькові. Рік народження. Стан здоров’я і загальний фізичний розвиток. Сім’я, її склад. Заняття батьків. Побутові умови життя. Особливості виховання учня в сім’ї. Домашня адреса.

 

 1. Навчальна діяльність учня.

1.Успішність   за попередні роки і в поточному навчальному році; коливання її рівня з окремих предметів; випадки неуспішності, їх причини.

 1. Ставлення до навчання: усвідомлення обов’язків школяра; зацікавлення навчанням; любов до набування знань, бажання вчитися; особливий інтерес до окремих предметів; ставлення до

виконання навчально-трудових завдань, до навчання в майстернях, на пришкільних ділянках; наявність інтересу до майстрування, технічного конструювання; ставлення учня до оцінювання його навчальної діяльності педагогами, іншими учнями і батьками; самооцінка учнем своїх успіхів у навчанні, його вимогливість до себе; інші мотиви його навчальної діяльності.

 1. Особливості і засвоєння знань: успішність учня у навчанні, наявні в ній недоліки; усвідомлення і прийняття навчальних завдань; активність і самостійність їх виконання; особливості сприймання і розуміння   навчального   матеріалу;   здатність   аналізувати   факти,   виділяти   їх   істотні   ознаки, узагальнювати, робити висновки і застосовувати до поповнення нових фактів; особливості пам’яті, уяви учня у навчальному процесі; характерні для учня способи запам’ятовування навчального матеріалу; вміння правильно і точно висловлювати думки, відповідати на запитання, переказувати текст своїми словами, емоційні компоненти навчальної діяльності учня, зокрема їх прояви під час відповідей; емоційні реакції на труднощі у виконанні навчальних завдань; здатність володіти своїми емоціями; старанність,   наполегливість  у   виконанні   навчальних   завдань   під   час  уроків   і   вдома;   ступінь сформованості, вміння вчитися, планувати свою навчальну роботу, ініціативно, організовано, акуратно, систематично і раціонально її виконувати, контролювати себе; основні труднощі учня у навчанні з тих чи інших предметів, причини цих труднощів.

 

 1. Трудова діяльність учня.

 

 1. Участь у суспільно-корисній трудовій діяльності, у різних її видах, у праці по самообслуговуванню
  в школі і в сім’ї; виконання громадських доручень
 2. Ставлення до трудової діяльності: мотиви виконання трудових завдань (усвідомлення їх суспільної
  важливості, моральні стимули до праці, почуття громадського обов’язку, інтерес до продуктивної праці)
  ступінь  сформованості  психологічної готовності до  праці, до участі у створенні матеріальних і
  духовних цінностей; особливості ставлення учня до розумової і фізичної праці; інші види діяльності,
  якими учень цікавиться; заняття, до яких він вдається у вільний час.

3.    Особливості   виконання   трудових   завдань:   відповідальність,   сумлінність,   організованість   і
дисциплінованість їх виконання; ініціатива в підтриманні робочого порядку, в боротьбі з неефективним

використанням часу, що відводиться на працю; ділові якості учня як працівника, його загально-трудові
вміння і навички.

4.  Професійна орієнтація: яку професію має намір обрати, мотиви її вибору; стійкість професійних
намірів учня.

 

 1. Загальний розвиток учня.

 

1. Знання: їх обсяг, глибина, систематизованість, узагальненість, начитаність, потреба в знаннях.

 1. Розвиток сприймання й мислення: спостережливість, логічність, доказовість, самостійність,
  критичність   мислення;   володіння   узагальненими   прийомами   розумової   роботи   з   навчальним
  матеріалом; кмітливість, дотепність й інші розумові властивості.
 2. Культура мовлення: запас слів, уміння користуватися ним при спілкуванні, правильно, ясно,
  виразно висловлювати свої думки.

 

 1. Інтереси: навчальні, читацькі, мистецькі, технічні, спортивні, громадські; їх стійкість і дійовість.
 2. Здібності, нахили учня: загальні і спеціальні здібності до навчання; здібності до творчої діяльності.

 

 1. Моральна вихованість учня.

 

 1. Дисциплінованість: усвідомлення і виконання правил поведінки; ставлення до зауважень.
 2. Колективізм: участь учня у роботі класу; місце в колективі, дружба й товаришування, конфлікти.
 3. Ідейна спрямованість: моральні уявлення, погляди, переконання, якості; рівень вихованості.
 4. Інші характерологічні риси: урівноваженість поведінки, емоціональна вразливість, упевненість, на­
  полегливість, рішучість, стриманість, сором’язливість, стійкість і змінюваність почуттів, рухливість.

Характеристика для ІПР

Характеристика для ІПР

ХАРАКТЕРИСТИКА пишеться на бланку школи ( реквізити школи)

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

Учня \ учениці ___________ класу ( індивідуальної чи колективної форми навчання)

_______________________________________________________

 

ПІП   (учня \ учениці) ______________ (навчався \ навчалася) в _______ класі за програмою (загальноосвітньої школи / інтенсивної педагогічної корекції (ЗПР) / спеціальної школи для дітей з розумовою відсталістю) \ ( відповідно до витягу з протоколу ОПМПК )

на (колективній / індивідуальній формі).

 

За період навчання проявив себе добрим, вихованим учнем, хоча наприкінці навчального року були прояви впертості. Хлопчик досить повільний, постійно потребував заохочення, дуже любить розфарбовувати малюнки фарбами, олівцями також малює, але малюнки намальовані олівцями йому не подобаються, бо вони не охайні   (важко дитині дотримуватися меж малюнка).

Тижневе навантаження відповідно до навчального плану – 10 годин: навчання грамоти – 6 год., математика — 3год., Я і Україна — 1 год.

Навчальний матеріал з даних предметів засвоїв на достатньому та середньому рівні.

Навчання грамоти ( читання): Зміст тексту після читання вчителем розуміє, може переказувати. На запитання відповідає і словами,  і простими реченнями. Дуже любить слухати казки, вірші. Знає всі букви алфавіту. Розрізняє і друковані, і рукописні літери. Андрій самостійно читає складами, може переказати  короткий прочитаний  самостійно текст. Декламування віршів дається дуже важко, не дотримується інтонації. Словниковий запас у порівнянні з початком навчального року поширився. Дитина може вільно описувати картинки, складати сюжетну розповідь за серіями картинок. Наприкінці навчального року прочитав 18 слів за хвилину незнайомого тексту, стисло переказав прочитане.

Навчання грамоти ( письмо): Письмо дитині дається дуже важко, адже у нього порушений розвиток дрібної моторики. Важко писати у вузькому рядочку. Знає всі рукописні літери, іноді може сплутати літери, які подібні за написанням при письмі під диктовку.  Потребує контролю з боку вчителі при списуванні з друкованого тексту. Слова і речення  легко пише за трафаретом. Важко дається письмо під диктовку слів та речень.

Математика : Знає і пише під диктовку всі цифри, знає послідовність натуральних чисел в межах 20. Співставляє число і цифру. Списує з підручника приклади правильно. Самостійно може розв’язати приклади лише за допомогою рахівниці, лінійки або пальчиків. Знає значення дії «додати» та «відняти», «збільшити» та «зменшити». Знає назви геометричних фігур, вміє користуватися лінійкою при кресленні відрізків. Розв’язує прості задачі лише за допомогою детального аналізу та з допомогою вчителя, хоча знає ключові слова. Важко дається запис короткої умови до задачі. Частково знає склад числа.

Я і Україна. Знає назву держави, краю, міста, вулиці, державні символи, правила поведінки в школі, обов’язки школяра, правила поведінки за столом хоча не завжди їх дотримується; знає своє родинне дерево, професії батьків, бабусі, може називати живу і неживу природу; властивості повітря, стани води називає лише за допомогою підказок .

 

 

 

            Вчитель (початкового навчання

              \ індивідуальної форми навчання):   _________           ______________________  

                                                       ( підпис)                    ( прізвище, ім’я, по батькові)          

 

М.П.

 

 

              Директор  :      ___________                       _________________________  

                                        ( підпис)                                                        ( прізвище, ім’я, по батькові)                                    

                                             

Сайт вчителя математики та основ здоров’я Ткачук Інни Володимирівни

 

ПРОГРАМА

психолого-педагогічного вивчення учня та складання характеристики

 

I. Загальні відомості про учня.

Прізвище, ім’я, по батькові. Рік народження. Стан здоров’я і загальний фізичний розвиток. Сім’я, її склад. Заняття батьків. Побутові умови життя. Особливості виховання учня в сім’ї. Домашня адреса.

II.      Навчальна діяльність учня.

1.Успішність   за попередні роки і в поточному навчальному році; коливання її рівня з окремих предметів; випадки неуспішності, їх причини.

2. Ставлення до навчання: усвідомлення обов’язків школяра; зацікавлення навчанням; любов до набування знань, бажання вчитися; особливий інтерес до окремих предметів; ставлення до виконання навчально-трудових завдань, до навчання в майстернях, на пришкільних ділянках; наявність інтересу до майстрування, технічного конструювання; ставлення учня до оцінювання його навчальної діяльності педагогами, іншими учнями і батьками; самооцінка учнем своїх успіхів у навчанні, його вимогливість до себе; інші мотиви його навчальної діяльності.

3. Особливості і засвоєння знань: успішність учня у навчанні, наявні в ній недоліки; усвідомлення і прийняття навчальних завдань; активність і самостійність їх виконання; особливості сприймання і розуміння   навчального   матеріалу;   здатність   аналізувати   факти,   виділяти   їх   істотні   ознаки, узагальнювати, робити висновки і застосовувати до поповнення нових фактів; особливості пам’яті, уяви учня у навчальному процесі; характерні для учня способи запам’ятовування навчального матеріалу; вміння правильно і точно висловлювати думки, відповідати на запитання, переказувати текст своїми словами, емоційні компоненти навчальної діяльності учня, зокрема їх прояви під час відповідей; емоційні реакції на труднощі у виконанні навчальних завдань; здатність володіти своїми емоціями; старанність,   наполегливість  у   виконанні   навчальних   завдань   під   час  уроків   і   вдома;   ступінь сформованості, вміння вчитися, планувати свою навчальну роботу, ініціативно, організовано, акуратно, систематично і раціонально її виконувати, контролювати себе; основні труднощі учня у навчанні з тих чи інших предметів, причини цих труднощів.

III. Трудова діяльність учня.

1. Участь у суспільно-корисній трудовій діяльності, у різних її видах, у праці по самообслуговуванню в школі і в сім’ї; виконання громадських доручень.

2. Ставлення до трудової діяльності: мотиви виконання трудових завдань (усвідомлення їх суспільної важливості, моральні стимули до праці, почуття громадського обов’язку, інтерес до продуктивної праці), ступінь  сформованості  психологічної готовності до  праці, до участі у створенні матеріальних і духовних цінностей; особливості ставлення учня до розумової і фізичної праці; інші види діяльності,

якими учень цікавиться; заняття, до яких він вдається у вільний час.

3.Особливості   виконання   трудових   завдань:   відповідальність,   сумлінність,   організованість   і дисциплінованість їх виконання; ініціатива в підтриманні робочого порядку, в боротьбі з неефективним використанням часу, що відводиться на працю; ділові якості учня як працівника, його загально-трудові вміння і навички.

4. Професійна орієнтація: яку професію має намір обрати, мотиви її вибору; стійкість професійних намірів учня.

IV. Загальний розвиток учня.

1. Знання: їх обсяг, глибина, систематизованість, узагальненість, начитаність, потреба в знаннях.

2. Розвиток сприймання й мислення: спостережливість, логічність, доказовість, самостійність, критичність   мислення;   володіння   узагальненими   прийомами   розумової   роботи   з   навчальним матеріалом; кмітливість, дотепність й інші розумові властивості.

3. Культура мовлення: запас слів, уміння користуватися ним при спілкуванні, правильно, ясно, виразно висловлювати свої думки.

4. Інтереси: навчальні, читацькі, мистецькі, технічні, спортивні, громадські; їх стійкість і дійовість.

5. Здібності, нахили учня: загальні і спеціальні здібності до навчання; здібності до творчої діяльності.

V. Моральна вихованість учня.

1. Дисциплінованість: усвідомлення і виконання правил поведінки; ставлення до зауважень.

2. Колективізм: участь учня у роботі класу; місце в колективі, дружба й товаришування, конфлікти.

3. Ідейна спрямованість: моральні уявлення, погляди, переконання, якості; рівень вихованості.

4. Інші характерологічні риси: урівноваженість поведінки, емоціональна вразливість, упевненість, наполегливість, рішучість, стриманість, сором’язливість, стійкість і змінюваність почуттів, рухливість.

 

Характеристика на учня школи

Розділ 1. Загальні відомості про дитину.

Анкетні дані.

— Прізвище, ім’я.

— Дата народження.

— Школа, клас.

— Спеціалізація школи.

Відомості про стан здоров’я.

— Чи часто хворіє (часто, середньо, рідко).

— Хронічні захворювання (які).

— Особливості функціонування нервової системи:

• швидко втомлюється; стомлюється після тривалого навантаження; невтомний;

• швидко переходить від радості до смутку без видимої причини; адекватна зміна настроїв;

• стабільний у прояві настрої;

• переважає збудження; збудження і гальмування врівноважені;

• переважає гальмування.

Успішність.

(Відмінна, добра, задовільна, незадовільна)

Позашкільні заняття (систематичні).

— Заняття суспільно корисною працею (яким).

— Заняття в художній самодіяльності (якою).

— Заняття в гуртках, клубах, штабах, бригадах.

— Заняття спортом (яким).

— Заняття організаційною роботою (якою).

Розділ 2. Прояв особистісних якостей у поведінці дитини.

Спрямованість інтересів.

— На навчальну діяльність.

— На трудову діяльність.

— На художньо — естетичну діяльність.

— На досягнення у спорті, туризмі.

— На відносини між людьми.

Відносини до справи:

• Громадська активність.

— Активно бере участь у всіх суспільних справах, не зважаючи з власним часом.

— Бере активну участь у суспільних справах, але намагається не витрачати на це свого часу.

— Не виявляє активності у суспільному житті, але доручення виконує.

— Рідко бере участь у громадських справах.

— Відмовляє брати участь у громадських справах.

• Працьовитість.

— Будь-яку роботу учень завжди виконує охоче, шукає роботу сам і намагається зробити її добре.

— Як правило, охоче береться за роботу, намагаючись виконувати її добре. Випадки протилежного характеру рідкісні.

— Рідко охоче береться за роботу.

— Найчастіше намагається ухилитися від будь-якої роботи.

— Завжди ухиляється від виконання будь-якої справи.

• Відповідальність.

— Завжди добре та в призначений строк виконує будь-яку доручену йому справу.

— У більшості випадків добре та в строк виконує доручену йому роботу.

— Часто не виконує в строк (або виконує погано) доручену йому справу.

— Дуже рідко виконує доручену йому справу.

— Ніколи не доводить до кінця доручені йому справи.

• Ініціативність.

— Виступає ініціатором багатьох справ, не прагнучи отримувати за це нікого визнання.

— Досить часто виступає ініціатором нової справи.

— Рідко сам починає нову справу.

— Майже ніколи сам не починає нову справу.

— Ніколи не виступає ініціатором якої-небудь справи.

• Організованість.

— Завжди правильно розподіляє свою роботу у часі та виконує її згідно з планом.

— У більшості випадків правильно розподіляє час і в строк виконує свою роботу.

— Уміє правильно розподілити час і в строк виконує свою роботу, тільки якщо за кожен її етап треба звітувати.

— Частіше не вміє правильно розподіляти свою роботу, витрачає час даремно.

• Допитливість.

— Постійно активно дізнається щось нове у різних галузях науки і культури.

— У більшості випадків зацікавлений в отриманні нових знань з різних галузей науки і культури.

— Рідко прагнути дізнатися щось нове, як правило, цікавиться однієї обмеженою областю знань.

— Як правило, не виявляє зацікавленості у придбанні нових знанні.

— Байдужий до всякого роду нових знань.

• Акуратність.

— Завжди містить свої речі в ідеальному порядку. Завжди йде охайно, підтягнутий і за партою і біля дошки. Береже громадське майно, завжди намагається привести його в порядок.

— Містить в належному порядку власні і позичені йому речі (книги, конспекти). Допомагає приводити в порядок громадське майно (парти, інвентар тощо) швидше з обов’язку.

— Не проявляє великого прагнення до підтримки порядку навколо себе. Іноді приходить в школу неохайним, недбало одягненим. Байдужий у відношенні до тих, хто псує суспільне майно.

— Часто не піклується про свій зовнішній вигляд, стан своїх книжок; речей, не береже громадське майно, навіть псує його.

— Зовсім не піклується про те, щоб утримувати свої речі в належному порядку, завжди неохайний. При нагоді, псує суспільне майно.

Ставлення до людей.

• Колективізм.

— Завжди проявляє турботу по відношенню до знайомих і незнайомих людей, намагається кожному надати допомогу та підтримку.

— Схильний проявляти турботу про незнайомих людей, якщо це не заважає його особистим планам та справах.

— Нерідко виявляє байдужість до чужих справ і турбот, якщо це не зачіпає його особисто.

— Як правило, байдужий до турбот інших, за своєю ініціативою їм не допомагає.

— Вважає зайвим проявляти турботу про незнайомих членів суспільства, живе під девізом: «Не лізь не в сої справа».

• Чесність. Правдивість.

— Завжди правдивий по відношенню до своїх батьків, вчителів, товаришів. Каже правду і тоді, коли йому це невигідно.

— Майже завжди правдивий по відношенню до своїх батьків, вчителів і товаришів.

— Часто говорить неправду заради власної вигоди.

— Майже завжди говорить неправду, якщо це йому вигідно.

— Схильний завжди обманювати, говорити не правду.

• Справедливість.

— Активно бореться із тим, що вважає несправедливим.

— Не завжди бореться із тим, що вважає несправедливим.

— Рідко виступає проти того, що вважає несправедливим.

— Не домагається справедливості.

— Абсолютно байдужий до проявів несправедливості.

• Безкорисливість.

— У своїх вчинках завжди керується міркуванням користі справи для інших людей,  не  шукає власної вигоди.

— Майже завжди керується міркуванням користі справи для інших людей.

— Рідко керується у своїх вчинках міркуваннями користі, а не власної вигоди.

— У вчинках часто керується міркуваннями власної вигоди.

— У вчинках завжди керується міркуваннями власної вигоди.

• Товариськість.

— Завжди охоче вступає в контакт з людьми, любить працювати та відпочивати з іншими.

— Як правило, із задоволенням спілкується з людьми.

— Прагне спілкуватися з обмеженим колом людей.

— Віддає перевагу індивідуальні форми роботи й відпочинку.

— Замкнутий, нетовариський.

• Почуття товариства.

— Завжди допомагає товаришам у важкій роботі та у найтяжчі хвилини життя.

— Як правило, допомагає товаришам.

— Допомагає товаришам, коли його просять.

— Дуже рідко допомагає товаришам; якщо його попросять, може відмовити в допомозі.

— Ніколи не допомагає товаришам у роботі.

• Чуйність.

— Завжди співчуває іншим, товариші часто діляться з ним своїми турботами.

— Щиро співчуває іншим, якщо не занадто зайнятий власними думками.

— Пригнічений власними почуттями настільки, що це заважає йому розділити почуття інших людей.

— Майже не вміє співчувати іншим.

— Зовсім не вміє співчувати іншим.

• Ввічливість, тактовність.

— Усі його вчинки й слова свідчать про повагу до інших людей.

— Майже завжди проявляє належну повагу до інших людей.

— Часто буває нечемним та нетактовний.

— Часто неприпустимо різкий, грубий. Нерідко затіває сварки.

— Завжди різкий, невитриманий як у спілкуванні з однолітками, так і в спілкуванні зі старшими. У сварці ображає інших, грубить.

Ставлення до себе.

• Скромність.

— Ніколи не хизується собою, заслугами.

— Іноді на прохання товаришів розповідає про своїх  досягнення, перемоги.

— Сам розповідає товаришам про всі свої досягнення.

— Часто хвалиться ще не зробленим або тим, що є не його заслугою або до чого має невелике відношення.

— Хвалиться навіть незначними досягненнями, перебільшеними заслугами.

• Впевненість в собі

— Ніколи не радиться з іншими, не шукає допомоги навіть тоді, коли це слід було б

зробити.

— Усі завдання, доручення виконує без допомоги інших. Звертається за допомогою тільки у випадку дійсної необхідності.

— Часом, виконуючи важке завдання, звертається по допомогу, хоча міг би справитися сам.

— Часто при виконанні завдань, доручень просить допомоги, підтримки інших, навіть тоді, коли і сам може впоратися.

— Постійно, навіть у простих справах, потребує підбадьорення та допомоги інших.

• Самокритичність.

— Завжди з увагою вислуховує справедливу критику, наполегливий у виправленні власних недоліків.

— У більшості випадків правильно реагує на справедливу критику, прислухається до добрих порад.

— Часом прислухається до справедливих зауважень, намагається їх враховувати.

— До критичних зауважень, порад відносяться неуважно, не намагається виправити недоліки.

— Відкидає будь-яку критику. Відмовляється визнавати свої очевидні прорахунки, нічого не робить для їх виправлення.

• Уміння розраховувати свої сили.

— Завжди тверезо оцінює власні сили, вибирає завдання та справи  він враховує свої можливості.

— Як правило, правильно оцінює свої сили та труднощі завдання.

— Іноді бувають випадки, коли учень погано оцінює свої сили та труднощі дорученої справи.

— У більшості випадків не вміє оцінити свої сили та труднощі справи.

— Майже ніколи не вміє правильно оцінити свої сили і труднощі завдання, справи.

• Прагнення до успіху, першості.

— Завжди й у всьому прагне бути першим (у навчанні, спорті тощо), наполегливо цього домагається.

— Прагне бути  першим  у багатьох областях, але особливу увагу приділяє досягненням у такій області (у навчанні, спорті тощо).

— Прагне у чомусь одному здобути першість, особливо його цікавить, домогтися визнання, успіху (у навчанні, спорті тощо).

— Дуже рідко прагне до успіху у будь-якій діяльності, легко задовольняється положенням середнього учня.

— Ніколи не прагне у чому-небудь бути першим, отримує задоволення від самої

діяльності.

• Самоконтроль.

— Завжди ретельно зважує свої слова та вчинки.

— Не завжди ретельно контролює свої слова та вчинки.

— Здебільшого діє необдумано, розраховує на удачу

— Майже завжди діє необдумано, недостатньо ретельно контролює себе.

— Постійно діє необдумано.

Вольові якості особистості.

• Сміливість.

— Завжди вступає у боротьбу, навіть якщо супротивник сильніший його самого.

— У більшості випадків вступає у боротьбу, навіть якщо супротивник сильніший його самого.

— Не завжди може змусити себе вступити у боротьбу і з суперником, який сильніший за нього.

— У більшості випадків відступає перед силою.

— Завжди відступає перед силою, боягуз.

• Рішучість.

— Завжди самостійно та швидко приймає відповідальне рішення.

— У більшості випадків швидко приймає відповідальне рішення.

— Іноді нерішучий перед відповідальним рішенням.

— Рідко наважується прийняти будь — яке відповідальне рішення.

— Не в змозі самостійно прийняти будь-яке відповідальне рішення.

• Наполегливість.

— Завжди домагається виконання завдання, навіть якщо потрібні тривалі зусилля, не відступає перед труднощами.

— Як правило, намагається виконати завдання, навіть якщо при цьому зустрічаються труднощі. Протилежні випадки рідкісні.

— Доводить до кінця задумане, лише, якщо труднощі його виконання незначні або вимагають короткочасних зусиль.

— Дуже рідко доводить до кінця задумане, навіть якщо стикається з незначними труднощами.

— Зіткнувшись з труднощами, відразу ж відмовляється від спроб виконати задумане.

• Самовладання.

— Завжди вміє придушити небажані емоційні прояви.

— Як правило, вміє дати собі раду зі своїми емоціями. Випадки протилежного характеру поодинокі.

— Часом не вміє дати собі раду зі своїми емоціями.

— Часто не може приборкати небажані емоції.

— Погано володіє своїми почуттями, легко впадає в стан розгубленості, пригніченості та інше.

Положення дитини в дитячому колективі.

• Авторитет у класі.

— Користується безумовним авторитетом практично серед усіх однокласників: його поважають, враховують його думку, довіряють відповідальні справи.

— Користується авторитетом серед більшості однокласників.

— Користується авторитетом тільки у частини однокласників (у будь — то угруповання, тільки серед хлопчиків або серед дівчаток і т.д.)

— Користується авторитетом у декількох учнів.

— У класі авторитетом не користується,

• Симпатія.

— Є улюбленцем класу, йому пробачаються окремі недоліки.

— У класі хлопці ставляться до нього з симпатією.

— Користується симпатією тільки у частини однокласників.

— Користується симпатією у окремих дітей.

— У класі його не люблять.

• Авторитет у позашкільних об’єднаннях.

— Є визнаним авторитетом в будь-якому позашкільному об’єднанні (спортивна школа, музична школа, клуб, дворова компанія).

— Користується авторитетом у більшості хлопців будь-якого позашкільної об’єднання (спортивна школа, музична школа, клуб, дворова компанія)

— Користується авторитетом у окремих членів позашкільних об’єднань (в спортивно школі, клубі)

— Є членом якого-небудь позашкільного об’єднання. Але авторитетом там не користується (спортивна школа, клуб).

— Не є членом жодного позашкільного об’єднання.

Особливості психічних процесів і емоцій.

Увага.

— Завжди легко та швидко зосереджує свою увагу на поясненні вчителя. Ніколи не

відволікається на уроці, помилок через неуважність на уроці не робить.

— Досить уважно слухає пояснення вчителя. Відволікається рідко, іноді зустрічаються помилки через неуважність.

— Не завжди уважно слухає пояснення вчителя. Періодично відволікається, часто робить помилки через неуважність, але виправляє їх при перевірці.

— Слухає досить уважно тільки у тому випадку, якщо йому цікаво. Часто відволікається.

— Постійно робить помилки через неуважність, при перевірці не завжди виправляє їх.

— Як правило, повільно і важко зосереджує свою увагу на уроці, мало, що засвоює із пояснень вчителя через постійні відволікання. Робить багато помилок через неуважність і не помічає їх при перевірці.

Пам’ять.

— При заучуванні завжди розбирається в структурі та змісті матеріалу. Але й матеріал, що вимагає механічного заучування, запам’ятовується ним легко.

— При заучуванні може запам’ятати лише те, у чому попередньо розібрався, що зрозумів. Матеріал, що вимагає механічного заучування, дається важко.

— Матеріал, що вимагає механічного заучування, засвоює дуже легко, достатньо I -2 рази подивитися на нього. Має звичку не розбиратися в структурі та змісті  матеріалу, який вчить.

— При заучуванні довго розбирається у матеріалі. При викладі робить помилки за формою, але зміст викладає точно.

— Для запам’ятовування матеріалу багаторазово механічно повторює його, без розбору та осмислення, робить змістові помилки.

Мислення.

— Швидко схоплює суть матеріалу, завжди першим виконує завдання, часто пропонує власні оригінальні рішення.

— Досить швидко розуміє матеріал, швидше за інших виконує завдання, іноді пропонує власні оригінальні способи рішення.

— Задовільно розуміє матеріал після пояснення вчителя, виконує завдання у середньому темпі, власних оригінальних рішень, не пропонує.

— У останнім розуміє суть пояснень викладача, відрізняється повільним темпом обдумування та виконання завдань.

— Чи розуміє матеріали тільки після додаткових занять, вкрай повільно вирішує завдання, при вирішенні завдань сліпо використовує відомі «шаблони».

Емоційна реактивність.

— Завжди емоційно жваво реагує на будь-які життєві явища, його може глибоко, до сліз, схвилювати розповідь, кінофільм.

— Зазвичай емоційно жваво реагує на життєві явища, але мало що може схвилювати глибоко.

— Майже не проявляє живу емоційну реакцію на події.

— Жива емоційна реакція практично відсутня.

Загальний емоційний тонус.

— Постійно жвавий, дуже активний у всіх сферах шкільного життя, в усе втручається, береться за всі справи.

— Жвавий, в міру активний у всіх сферах шкільного життя.

— Жвавий, активний лише у деяких сферах шкільного життя.

— В порівнянні з товаришами менш активний та жвавий.

— Практично завжди млявий, апатичний у всіх сферах шкільного життя.

Емоційна врівноваженість.

— Завжди спокійний, у нього не буває сильних емоційних спалахів.

— Зазвичай спокійний, емоційні спалахи дуже рідкісні.

— Емоційно врівноважений.

— Підвищена емоційна збудженність, схильний до бурхливих емоційних проявів.

— Запальний, часті сильні емоційні спалахи за незначного приводу.

 

Психолого-педагогічна характеристика учня. Условия семейного воспитания. Отношения с учителями

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Кафедра прикладної психології

Психолого-педагогічна характеристика учня

Виконала:

Студентка IV курсу

Механіко-математичного факультету

Групи М-142

Перевірила:

Старший викладач

Харків  2010

Министерство образования и науки Украины

Харьковский национальный университет имени В. Н.Каразина

Кафедра прикладной психологии

Психолого-педагогическая характеристика ученика

Выполнила:

Студентка IV курса

Механико-математического факультета

Группы   М-142

Татьяна  Алексеевна

Проверила:

Старший преподаватель 

Харьков   2010

1.Общие сведения об ученике

Ф.И.О.: Мещеряков Денис Николаевич, возраст 16лет. Учится в  10-А классе ХОБ школе №110.По внешнему виду-  ухоженный, аккуратный. Хорошее физическое развитие, здоровье в норме, не склонен к частым заболеваниям.

2.Условия семейного воспитания ученика    

В состав семьи подростка кроме него самого входят: мать и отец. Мать: Мещерякова Татьяна Викторовна, образование неполное высшее, безработная, стоит на учете в центре занятости. Отец: Мещеряков Николай Алексеевич, образование высшее, инженер УТЕЛ. У Мещерякова Дениса есть своя отдельная комната с наличием в ней уголка отдыха, рабочего стола с компьютером. Взаимоотношение в семьи дружелюбные. Школьник относится к родителям с уважением, участвует в домашнем труде. Родители стараются обеспечить  ребенка всем необходимым для учебы. Родители проявляют заботливость , дружбу, доверие, дают небольшую самостоятельность, но всегда контролируют, оказывают помощь как в учебной деятельности, так и духовному развитию.

3.Положение ученика в классе. Отношение с учителями

3.1 В классе учиться 30 человек:16-девочек, 14- юношей. В данном коллективе плохая групповая сплоченность, которая может быть вызвана плохой адаптацией многих детей к новому коллективу. Не зависимо от этого в классе девочки хорошо общаются с мальчиками и наоборот. Дисциплина в классе слабая, на многих уроках ученики невнимательны,  много разговаривают, шумят. По успеваемости класс средний.

3.2 Мещеряков Денис дисциплинированный ученик, при поручении какого-либо задания, выполняет ответственно и совестно. Мальчик в классе имеет много друзей, но наиболее часто и близко общается со своим соседом по парте- Джабраиловым Рашидом. По моим наблюдениям Денису с ним легко общаться. Я считаю, это связано с тем, что Рашид имеет похожие характеры и некоторые «вкусы».При общении с одноклассницами чувствует себя не очень  уверено и ведет себя сдержано. При проведении социометрического исследования он принадлежит к статусу предпочитаемых. Но при выполнении общественных работ он больше относиться к исполнителям.

4. Учебная деятельность ученика.

По уровню успеваемости подросток опережает многих своих товарищей. Учиться, правда, не на высокие оценки, но выше средних. Больше всего заинтересован изучать информатику и историю. Но к другим предметам тоже готовиться добросовестно. На уроках не активен, но когда учитель спрашивает или вызывает к доске, всегда правильно отвечает.

5.Уровень  интеллектуального развития ученика

На уроках, которые  его интересуют, Денис очень внимательный. На остальных уроках может отвлечься, но в основном- внимательный.

Сосредоточенность появляется в середине урока. Также ему характерно высокий уровень распределения внимания. К примеру: на уроке информатики учитель задал каждому ученику сделать лабораторную работу в своем стиле. Попросил Дениса помочь своим одноклассникам. Некоторые делали упрощенный вариант, другие сложный. Денис легко перестраивался и вникал в их индивидуальный стиль. Быстро схватывает все новое, умеет сравнивать, выделять характерное, делать выводы. Преобладает образное мышление, однако уровень понятийного тоже очень высок. Что касается развития таких познавательных психических процессов как внимание, память, восприятие, воображение то нужно отметить следующее.

Характеристика на учня з поганою поведінкою. Правила складання характеристики на учня

Чи знаєте ви, що таке характеристика? Це документ, що відображає особистість тієї людини, на якого він складений. При цьому призначення характеристик може бути найрізноманітнішим. Особистісні якості людини починають описувати вже зі шкільної лави. Далі вони потрібні при вступі до вузу, прийнятті на військовий облік, при працевлаштуванні і в багатьох інших випадках. Саме тому той, хто пише подібний документ, повинен скласти його грамотно і об’єктивно. Часом від цього будуть залежати подальше навчання і кар’єра людини.

Обов’язки вчителя

Праця педагога переоцінити неможливо. На його плечі покладається безліч обов’язків. У їх числі — не тільки виконання основного завдання вчителя, несення знань в маси, а й величезні обсяги супутньої паперової роботи по оформленню планів, перевірці зошитів, ведення журналу та занять методичною роботою.

Крім усього цього педагоги складаютьхарактеристики на учнів. Написання подібного документа є відповідальною і важливою частиною роботи. До того ж скласти подібний документ не так просто, як може здатися на перший погляд. Справа в тому, що вся інформація, викладена в характеристиці, повинна бути правдива і об’єктивна. При цьому важливо, щоб будь-який читає даний документ склав адекватну картину особистості учня. У зв’язку публічністю написаного вся інформація в характеристиці повинна бути донесена грамотною мовою.

Навіщо ж потрібен подібний документ і як правильно його написати? Ці питання хвилюють багатьох педагогів, особливо початківців. Для них і призначена наша стаття.

Необхідність в документі

Найчастіше надається характеристика научня від класного керівника. Подібні документи необхідні при переходах дітей в інший клас або школу. Іноді педагог складає їх на вимогу керівництва освітнього закладу.

Наприклад, характеристика на учня від класногокерівника складається після закінчення школярем четвертого класу. У такому випадку документ, що відображає особливості особистості дитини, необхідний для надання педагогу, яка навчає старших дітей. Також необхідність в характеристиці виникає після закінчення учням дев’яти класів. Без подібного документа неможливо вступити до технікуму чи ПТУ. Характеристику на учня одинадцятого класу складають для обраного ним вузу.

Важливість творчого підходу

Через те, що вчителю часто доводиться писатихарактеристики, їх текст нерідко виходить шаблонним, що містить інформацію загального характеру, які не надають повну картину особистості. Часом це негативно відбивається на учня, а також на його взаєминах з новим педагогом. Саме тому характеристика на школяра повинна максимально точно відображати риси його характеру, а також особистісні та психологічні особливості. У зв’язку з цим при складанні важливого документа необхідно об’єктивно оцінити учня, уникаючи при цьому упередженості.

Правильно і грамотно складена характеристиказ’явиться у нагоді для того вчителя, який в подальшому займеться навчанням школяра. Вона допоможе педагогу швидше визначити тип особистості, її особливості, а також риси характеру для виявлення здібностей і потреб дитини.

Які існують вимоги до характеристики?

Документ, що відображає основні риси особистостіучня, повинен не тільки легко читатися, а й бути складеним за певною схемою. Крім того, інформацію в характеристиці викладають таким чином, щоб прочитав її чоловік міг скласти велику картину індивідуальних і психологічних особливостей дитини.

Слід пам’ятати, що прізвище, ім’я, по батькові, а також адреса і контактна інформація школяра пишуться без скорочень. Також в документі обов’язково вказується кваліфікація умінь і знань учня.

Складають психолого-педагогічнухарактеристику, використовуючи дані, що містяться в карті учня. Це дозволяє дати об’єктивну оцінку здібностей учня за розробленою фахівцями шкалою, що допомагає розкриттю особливостей характеру дитини і дає уявлення про його поведінку і рівень знань.

структура характеристики

Перший пункт документа, що описує особистісніякості школяра, містить його П.І.Б., домашня адреса і вік. Далі описуються стан здоров’я учня та рівень його фізичного розвитку. Тут же вказується, чи є у дитини хронічні захворювання, яким є його зріст і вагу, і чи відповідають вони віковій нормі.

Третій пункт характеристики стосується тих умов,які є в учня в сім’ї. Тут описується кількість домочадців і рівень матеріального благополуччя. Необхідно описати та психологічну атмосферу, яка існує в родині дитини. Характеристика повинна містити вік, місце роботи і професію батьків, а також їх контактну інформацію.

Якщо педагог складає характеристику научня початкової школи, то наступний її пункт відображає відомості про клас. Тут вказується кількість хлопчиків і дівчаток, які навчаються з дитиною. Крім того, класу дається загальна характеристика по організованості, активності і успішності.

Далі вчитель повинен описати особисті якостісвого підопічного. Для цього вказується те місце, яке дитина займає в класі, його успішність, дисциплінованість та інші характеристики. У документі необхідно вказати і на наявність близьких друзів-однолітків, рівень моральності і моралі школяра, його уявлення про загальнолюдські цінності (совісті, зраді, чесності і т. Д.), А також ставлення до праці. Обов’язково описують сферу захоплень дитини та відвідання ним секції або гуртка.

У характеристиці на учнів повинно відображатися їхставлення до навчання. Чи є у дитини потяг до знань, які предмети його найбільше цікавлять. Потрібно також опис типу мислення школяра, його психологічних особливостей, рівня розвитку пам’яті і наявності допитливості. У цьому ж пункті учитель повинен вказати на ті якості, які розвинені у дитини добре, і на ті, над якими ще треба попрацювати.

Далі в характеристиці йде опис типутемпераменту, властивого учню. Тут вчитель вказує настрій, яке переважає у дитини в школі, рівень його схильності емоціям і вид їх прояви. У цьому ж пункті дається оцінка вольових якостей учня (сміливості, рішучості і цілеспрямованості).

Вся викладена інформація узагальнюється в самомуостанньому пункті. Тут же педагог робить висновки про відповідність розвитку учня віковим нормам, а також дає поради щодо тих пунктів, які зажадають від батьків і майбутніх вчителів на особливу увагу.

Характеристика на учня 1 класу

Педагоги, навчальні молодших школярів,складають документ, що описує особистісні якості дітей, набагато частіше, ніж їх колеги з середньої і старшої ланки. Цей порядок існує при переході учнів з початкової школи до наступного класу і в інших випадках.

Характеристика на учня з поганою поведінкоюпотрібно при постановці його на внутрішньошкільний облік. У такому випадку дитина буде перебувати під суворим педагогічним контролем. Характеристика на учня з поганою поведінкою і з низькою успішністю складається і для комісії ПМПК.

Виклад усіх пунктів подібного документапроводиться з дотриманням описаної вище структури. Характеристика на учня з поганою поведінкою і з низькою успішністю нерідко вказує на його слабку самоорганізацію і наявність неправильного підходу до освітнього процесу. Крім того, документ повинен відображати небажання дитини систематично виконувати домашні завдання. Та й підготовлені уроки, швидше за все, їм робляться поспішно, без аналізу досліджуваного матеріалу.

Характеристика на учня з низьким рівнемуспішності повинна відображати небажання дитини працювати над систематизацією отриманих знань. Такий школяр, як правило, не встановлює зв’язку між новим і старим матеріалом. Швидше за все, саме з цієї причини знання носять фрагментарний і безсистемний характер. До того ж, педагогам добре відомо і те, що діти з низькою успішністю не тільки неуважні на уроках, а й відрізняються поганою поведінкою. Все це підтверджено численними дослідженнями психологів, які спостерігали за важкими школярами на уроках, розмовляли з їхніми батьками і т. Д.

Характеристика на учня з низькою успішністюповинна відображати наявні факти невиконання шкільних вимог. Це може бути пропуск занять, обман батьків, яким діти говорять, що «нічого не задали», а також брехня вчителям «забув книги (щоденник) будинку». Подібна поведінка в обов’язковому порядку повинна відображати характеристика на поганого учня. В цьому випадку новому класному вчителю або адміністрації школи буде відомо про наявність у першокласника негативних рис характеру, на які варто звернути особливу увагу у виховній роботі.

Характеристика на учнів 2-3 класів

Після закінчення першого року навчанняхарактеристика на учня з поганою поведінкою може містити і такий фактор, як конфліктні відносини з педагогами. Такі особливості даного віку. Подібний характер поведінки дитини складається через його неуспішності.

Педагог робить школяреві зауваження, намагаєтьсязмусити її працювати, що і сприяє антагонізму у відносинах. Діти починають грубити і грубіянити вчителям, йдуть з уроків і зривають навчальний процес. Всі ці моменти, при їх наявності, повинна відображати характеристика на слабоуспевающие учня з поганою поведінкою. Такий опис особистості школяра дозволить новому вчителю не допустити розвитку злостивості, конфліктності і збудливості дитини.

Домашні проблеми

Подібного роду конфлікти можуть виникнути уневстигаючих дітей з батьками. Однак деякі тата і мами пред’являють претензії до школи. Вони вважають, що вчителі «погано вчать». Часто вони садять своїх ще не відпочили після школи дітей за письмовий стіл і змушують виконувати домашні завдання. Цей процес нерідко супроводжується фізичними покараннями і образами. Така ситуація призводить до втрати довіри. Діти просто тікають від конфліктів на вулицю і з’являються будинки тільки пізно ввечері. Зазвичай таке починає відбуватися до кінця третього класу. Всі ці особливості відображає характеристика на учня неблагополучного. Адже після конфліктів з батьками та вчителями діти стають некерованими, злісними і забіякуватими. Такі школярі нерідко крадуть, сваряться і пропускають уроки.

Характеристика на учнів 4 класу

Після закінчення третього класу школярі з поганимповедінкою володіють багатьма негативними особливостями. Саме тому характеристика на слабкого учня цього віку повинна відображати його безвідповідальність і недисциплінованість при наявності цих рис. У ній може бути вказівка ​​на слабку волю дитини і відсутність працьовитості. Всі ці риси характеру обумовлюють відставання в навчанні.

Характеристика на поганого учня дається ззазначенням його неуважності під час уроків і небажання відповідати на питання, що задаються вчителем. Якщо такі факти мають місце, то, швидше за все, вони викликані безвідповідальністю і недисциплінованістю. У характеристиці повинні бути описані і інші риси, що обумовлюють відставання:

— слабка воля;

— відхід від труднощів;

— пасивність;

— лінь.

Недбале виконання дорученої роботи можестати причиною переоцінки своїх можливостей, а також невміння зрозуміти ступінь її складності. Все це повинно бути зазначено педагогом в складається документі.

Характеристика на учнів середніх класів

Спостереження психологів підтверджують той факт, щодо 12-14 років школярі з поганою поведінкою перестають цікавитися успішністю. Деякі з них можуть не відвідувати школу навіть протягом кількох місяців. На всі ці факти повинна вказувати характеристика на неадекватного учня.

Це дуже важливо при переході такого дитини вінший клас або школу, адже вже до підліткового віку в деяких важких дітей відбувається формування асоціальних форм поведінки. Учні починають красти, хуліганити, вживати спиртні напої і бродяжити. Часом їх поведінка привертає увагу правоохоронних органів. Їх ставлять на облік в дитячу кімнату міліції.

Характеристика на середнячків

Хороша успішність школяра може бути іепізодичній. В такому випадку характеристика на середнього учня повинна відзначати його байдужість до школи. Такі діти сприймають уроки як повинність. Вони виконують вимоги вчителів, в якійсь мірі беруть участь в роботі класу, іноді навіть виявляють активність. Однак часом це робиться тільки для того, щоб не привертати уваги дорослих і уникнути неприємностей. Така риса характеру повинна бути помічена педагогом і вказана в описі особистості.

Як правило, середнячки знаходяться в повнійвпевненості в тому, що школа і уроки — це нудне і нецікаве заняття, яке потрібно тільки дорослим. Часом такі діти вчаться тільки заради отримання задовільної оцінки їх знань, просячи у педагога поставити «хоча б трієчку». У таких школярів відсутня навчальна мотивація, що завдає шкоди їх моральному вихованню. Все це повинно відображатися в даній педагогом характеристиці. Знаючи це, новий учитель буде прагнути підвищити внеучебную мотивацію підлітка для розвитку його пізнавальних інтересів та пробудження прагнення до розширення і поглиблення знань.

Де взяти дані для складання характеристики?

Для того щоб учитель без жодних зусиль мігскласти особистісне опис свого учня, потрібне проведення педагогічної діагностики. Цей процес виражається в систематичному контролі й оцінці результатів навчальної діяльності. Проведення подібної діагностики і дозволяє своєчасно виявляти наявні прогалини. Крім того, вчитель повинен розмовляти з учнями та їх батьками, спостерігати за найбільш важкими школярами з одночасною фіксацією отриманих даних в щоденнику педагога. При написанні характеристики на учня виробляються аналіз і узагальнення наявних даних.

Новий учень — що робити педагогу?

Прочитавши характеристику на учня, вчитель повинен вжити всіх заходів для усунення відставання школяра.

Як правило, вони знаходять вираз в проведеннідодаткових занять. У зв’язку з тим, що невдачі в навчальному процесі нерідко викликаються поганою поведінкою дитини, від педагога потрібно і виховний вплив. Воно повинно включати не тільки індивідуальну роботу з учнем, але і проведення бесід з його сім’єю

P>

Педагогічна характеристика учня: явище vs феномен

 

На підставі аналізу та зіставлення понять «явище» і «феномен» у філософії та педагогіці обґрунтовано педагогічну характеристику як феномен, який відрізняється від явища рефлексією, аналізом, узагальненнями, висновками. Аргументовано, що феномен у педагогіці – це явище, яке: 1) має власну історію, 2) є чітко визначеним, 3) його існування має вплив на суб’єктів педагогіч-ного процесу і на розвиток педагогічної науки. Доведено, що проблема педагогічної характеристики розроблялася провідними вітчизняними педагогами і психологами середини ХІХ – другої половини ХХ ст. Акцентовано, що педагогічна характеристика використовується в навчально-виховному процесі з початку ХХ ст. й до сьогодні. Зроблено висновки, що як і кожен науковий феномен, педагогічна характеристика підлягає операціоналізації та цілісному дослідженню з чітким визначенням предмета, об’єкта, хронологічних меж, проведенням історіографічного пошуку, висвітленням внеску вчених – педагогів і психологів – у його розроблення, всебічним аналізом структури, змісту та застосування характеристики у навчальних закладах у різні історичні періоди. Подано авторське визначення педагогічної характеристики як феномена, що виник у другій половині ХІХ ст. і надалі теоретично і методично розроблявся педагогами і психологами О. Лазурським, С. Рубінштейном, Б. Баєвим, В. Сухомлинським та ін.; являє собою вид тексту, в якому обґрунтовуються оцінні судження про учня; має структуру тексту-міркування, де в тезах відзначаються якості характеру, особливості особистості учня, аргументами є конкретні факти життя, поведін-ки учня, здобуті в результаті тривалого систематичного вивчення школяра шляхом спостереження та спеціальних досліджень, а висновком – педагогічні рекомендації, поради щодо подальшої роботи з учнем.

 

На основании анализа и сопоставления понятий «явление» и «феномен» в философии и педагогике обосновано педагогическую характеристику как феномен, который отличается от явления рефлексией, анализом, обобщениями, выводами. Аргументировано, что феномен в педагогике – это явление, которое: 1) имеет свою историю, 2) четко определено, и 3) его существование влияет на субъектов педагогического процесса и на развитие педагогической науки. Доказано, что проблема педагогической характеристики разрабатывалась ведущими отечественными педагогами и психологами середины XIX – второй половины ХХ в. Акцентировано, что педагогическая характеристика используется в учебно-воспитательном процессе с начала ХХ в. до сегодняшнего дня. Сделаны выводы, что как и каждый научный феномен, педагогическая характеристика подлежит операционализации и целостному исследованию с четким определением предмета, объекта, хронологических границ, проведением историографического поиска, освещением вклада ученых – педагогов и психологов – в его разработку, всесторонним анализом структуры, содержания и применения характеристики в учебных заведениях в разные исторические периоды. Представлено авторское определение педагогической характеристики как феномена, возникшего во второй половине XIX в. и в дальнейшем теоретически и методически разрабатывавшегося педагогами и психологами А. Лазурским, С. Рубинштейном, Б. Баевым, В. Сухомлинским и др., представляет собой вид текста, в котором обосновываются оценочные суждения об ученике, имеет структуру текста-рассуждения, где в тезисах отмечаются качества характера, особенности личности ученика, аргументами являются конкретные факты жизни, поведения ученика, полученные в результате длительного систематического изучения школьника путем наблюдения и специальных исследований, а выводом – педагогические рекомендации, советы по дальнейшей работе с учеником.

 

Based on the analysis and comparison of the concepts «occurrence» and «phenomenon» in philosophy and pedagogy, the pedagogical profile is substantiated as a phenomenon that differs from occurrence by comprehension, analysis, generalizations, and conclusions. It has been substantiated that the phenomenon in pedagogy is an occurrence that: 1) has its own history, 2) is clearly defined, and 3) its existence has an impact on the subjects of the pedagogical process and the development of pedagogical science. It has been proved that the problem of pedagogical characteristics was developed by the leading domestic educators and psychologists of the middle of the XIX — the second half of the XX century. It has been emphasized that the pedagogical profile has been used in the educational process since the beginning of the twentieth century. It has been concluded that, like every scientific pedagogical phenomenon, the pedagogical profile is subject to operationalization and a holistic study with the definition of the subject, object, chronological boundaries, carrying out of the historic and graphical search, coverage of the contribution of scientists — teachers and psychologists — in its development, a comprehensive analysis of the structure, content and the use of characteristics in educational institutions in different historical periods. The author’s definition of pedagogical profiles as a phenomenon that appeared in the second half of the nineteenth century and was further developed theoretically and methodically by teachers and psychologists O. Lazursky, S. Rubinstein, B. Baev, V. Sukhomlinsky, and others; it is a kind of text in which the value judgements about a pupil are substantiated; it has a structure of the text-reasoning, in which the traits of character and the personality of the pupil are indicated, the arguments are concrete facts of life, the behavior of the pupil, obtained as a result of a long systematic study of the pupil through observation and special research, and the conclusion — pedagogical recommendations, advice on further work with the pupil.

 

«Синий цвет на английском языке»

Цветные слова и их использование

Предмет исследования — особенности языковой репрезентации цвета в английском языке.

Основная цель исследования — выявить основные характеристики концепт-функции, представляющей синий цвет в английском языке.

Цвет — важная часть изобразительного искусства, моды, дизайна интерьера и многих других областей и дисциплин.

Аннотация: Популярное использование цветных слов как частей

речь подчиняется определенным правилам в зависимости от того,

зависит от населения и требует ли использование степени

цветового зрения. Слово зеленый относится к этому цвету

большинство из нас видят, признают и относят к категории

цвет называется зеленым. Но цвета и цветные слова

иметь дело с эмоциями, а также с восприятием. Что мы можем

учиться у величайших писателей, художников и музыкальных коллективов.

позеры; как они, например, относятся к зеленому? Из

их мы узнаем, что воспринимаем цвета ушами как

а также наши глаза и, в эмоциональном смысле, цвет

слово означает или связано с тем, что писатель

намеревается.

V

C

2014 Wiley Periodicals, Inc. Col Res Appl, 40, 111–113,

2015; Опубликовано в Интернете 5 марта 2014 г. в онлайн-библиотеке Wiley

(wileyonlinelibrary.com). DOI 10.1002 / col.21874

Ключевые слова: цветные слова; значение цвета; цветная ассоциация

действие; цветная эмоция

Цветные слова используются разными интересными способами.

Например, существуют правила их повседневного использования в качестве

части речи.

1

Цветные слова как прилагательные приносят язык.

путь к жизни. Мы можем применить цветное слово, чтобы сделать лысину

утверждение более визуально значимым, когда мы говорим «Карин

у него красный дом ». Добавление модификатора, например «темный»,

мы можем дать более определенное впечатление от жилища.

Пока у нас нормальное цветовое зрение, мы можем больше или

меньше согласен со смыслом утверждения. Помимо

эта зависимость от использования прилагательного цветового зрения не

зависит от населения, и мало проблем возникает, когда мы

используйте основные цветные слова, такие как красный, в качестве прилагательных.

При использовании цветных слов в качестве

существительные. Все еще можно использовать модификаторы, например оксфордский

Синий цвет использовался для обозначения войск графа Оксфорда.

из полка его голландских союзников, которые также носили

синяя форма. Эта интерпретация семнадцатого века

термин теперь уступил место в Великобритании, чтобы сделать различие-

из более светлого Кембриджского блюза, цвета, используемые

два университета.Цветные существительные сегодня обычно используются как

клички для футбольных команд. Лондонцу «Блюз»

будет ссылаться на «Челси», в Глазго — на «Рейнджерс». Моди

Иногда используются огни, как в «Небесном блюзе», который

относится к Ковентри-Сити. Следовательно, использование цветного слова как существительного

зависит от населения. Также нормальное цветовое зрение не

потребовал; если вы болеете за «Челси», ваша команда всегда будет

«Блюз», даже если у тебя вообще нет видения.

Цветные слова как глаголы обычно не принимают модификаторов,

цветное зрение не требуется, но использование снова является популяционным

зависимый. Итак, «в черный» или «в черный», в зависимости от

текущая работа относится к смолению борта парусных судов,

чистить обувь, делать уголь, подвергать остракизму или

шантажировать. Цветные слова редко используются в качестве наречий. An

пример: «весной трава зеленела»; возможно

лучше оставить поэту.Наконец, можно использовать цветное слово

как междометие, заменяющее ненормативную лексику. Например,

«Клянусь синим!»

Говоря простым языком, то, что их очень мало

однозначные названия цветов приводят к множеству определений

используется для того же цвета. Например, есть

много вариантов использования термина «блэкджек». К ним относятся незаконные

виски, крепкий кофе, горчичный жук, ложная свинцовая руда

пиратский флаг, каменный лосось, пиковый туз, а также

Имя собственное — это прозвище двух генералов США.

Иногда мы слышим, что цветное слово означает что-то …

вещь, кроме самого цвета, но достоверно ли это? Для

Например, что означает слово красный? Красный — это любой из

широкая палитра цветов, которую одаренные умом

Популярное использование цветных слов в качестве частей речи подчиняется определенным правилам в зависимости от того, зависят ли они от населения и требует ли использование определенной степени цветового зрения. Цвета и цветные слова связаны с эмоциями, а также с восприятием.Чему мы можем научиться у величайших писателей, художников и композиторов; как они, например, относятся к зеленому или синему? Из них мы узнаем, что воспринимаем цвета не только глазами, но и ушами, и в эмоциональном смысле слово «цвет» означает или связано именно с тем, что задумал писатель. Цветные слова используются разными интересными способами. Например, существуют правила их повседневного использования в качестве частей речи. Цветные слова как прилагательные оживляют язык. Мы можем применить цветное слово, чтобы сделать лысое заявление более визуально значимым, когда мы скажем: «У Карин красный дом».Добавив модификатор, например «темный», мы можем придать более определенное впечатление от жилища. Пока у нас нормальное цветовое зрение, мы можем более или менее согласиться со смыслом утверждения. Помимо этой зависимости от цветового зрения, употребление прилагательных не зависит от населения, и некоторые проблемы возникают, когда мы используем основные цветные слова, такие как красный, в качестве прилагательных. Когда цветные слова используются как существительные, действуют другие правила. Модификаторы все еще могут использоваться, например, Оксфордский блюз использовался, чтобы отличить войска графа Оксфорда от солдат полка его голландских союзников, которые также носили синюю униформу.Эта интерпретация семнадцатого века в Великобритании уступила место более бледному кембриджскому синему цвету, используемому двумя университетами. Цветные существительные сегодня обычно используются как прозвища футбольных команд. Для лондонца «синие» будут относиться к «Челси», в Глазго — к «Рейнджерс». Иногда используются модификаторы, как в «Небесном блюзе», который относится к Ковентри-Сити. Следовательно, использование цветного слова как существительного зависит от населения. Также не требуется нормального цветового зрения; если вы болеете за «Челси», ваша команда всегда будет «синими», даже если у вас вообще нет видения.Цветные слова как глаголы обычно не принимают модификаторов, цветное зрение не требуется, но использование снова зависит от населения. Итак, «чернить» или «почернить», в зависимости от выполняемой работы, относится к смолению борта парусных судов, чистке обуви, изготовлению древесного угля, остракизму или шантажу. Цветные слова редко используются в качестве наречий. Пример: «весной трава зеленела»; возможно, лучше оставить поэту. Наконец, цветное слово может использоваться как междометие, заменяющее ненормативную лексику. Например, «Да здравствует синий!» В общем, тот факт, что существует очень мало однозначных названий цветов, приводит к тому, что для одного и того же цвета используется множество определений.Например, есть много вариантов использования термина «блэкджек». К ним относятся нелегальный виски, крепкий кофе, горчичный жук, фальшивый свинец или пиратский флаг, горный лосось, пик пик, а также имя собственное, являющееся прозвищем двух генералов США. Иногда мы слышим, что слово цвета означает нечто иное, чем сам цвет, но насколько это правдоподобно?

Как вы думаете, вы знаете, что означает слово синий? В то время как в английском языке это широкое слово используется для описания всего, от мерцающей воды до подавленных чувств, оригинальное слово, обозначающее синий, вообще не означало синий цвет.Чтобы узнать происхождение этого слова, специалисты по словесности на протяжении тысячелетий обращались к языку протоиндоевропейцев, древней культуре, уходящей корнями в Центральную Азию и Восточную Европу. Эти люди использовали слово бхле- для описания чего-то светлого. Некоторые ученые подозревают, что слово bhle- могло даже означать «желтый». По мере того, как люди и их языки становились более разнообразными, росли и слова, основанные на bhle-. Вот краткий список терминов, порожденных этим простым четырехбуквенным словом: belyi — русский для белого blawr — валлийский для серого blanc — французский для белого или пустого blavo — древнеиспанский для желтовато-серого flavus — латинский для желтого фалоса — греческий для белый.Для современных англоговорящих слово blue произошло от староанглийского bleu, которое было заимствовано из староанглийского языка, на котором говорили жители северной Франции в Средние века. Интересный факт о синем цвете заключается в том, что во многих языках не используются отдельные слова для синего и зеленого. Корейцы, например, используют слово pureu-da для описания обоих цветов. Точно так же тайское слово khiaw обычно означает зеленый, но может обозначать синий цвет при описании неба или океана.
Синий — самый «любимый» цвет.«Синий считается заслуживающим доверия, надежным и преданным делу. Синий — наименее «гендерный» цвет, одинаково привлекательный как для мужчин, так и для женщин. Цвет океана и неба синий воспринимается как неизменный в нашей жизни. Как коллективный цвет духа, он вызывает покой и может заставить тело вырабатывать успокаивающие химические вещества. Однако не все синие цвета безмятежны и степенны. Электрический или блестящий синий становится динамичным и драматичным — привлекательный цвет, который выражает волнение. Некоторые оттенки или чрезмерное использование синего могут показаться холодными или равнодушными.Индиго, более глубокий синий цвет, символизирует мистическую границу мудрости, самообладания и духовной реализации. В то время как синий — это цвет общения с другими людьми, индиго обращает синий внутрь, чтобы усилить личное мышление, глубокое понимание и мгновенное понимание.

Синий — цвет чистого неба и глубокого моря. В оптическом спектре он расположен между фиолетовым и зеленым.

Опросы в США и Европе показывают, что синий цвет чаще всего ассоциируется с гармонией, верностью, уверенностью, расстоянием, бесконечностью, воображением, холодом, а иногда и грустью.Согласно опросам общественного мнения в США и Европе, это наиболее популярный цвет, который почти половина мужчин и женщин выбрали своим любимым цветом.

Давайте проанализируем некоторые сочетания слов и идиомы, содержащие слово « blue »,

Настоящий синий:

Настоящий синий, означающий верность и стойкость, происходит от цвета ткани, производимой в Средневековье в Ковентри, Англия. Ткань имела прочную синюю краску, устойчивую к выцветанию.

Голубая кровь:

Голубые крови, аристократы, пришли в английский язык с испанского. Стереотипно, что у испанских дворян Королевства Кастилия светлая кожа, на которой видны голубые вены. У соседних мавров (которые были мусульманами) предположительно была более темная кожа, и поэтому их вены не были видны.

Синий воротничок:

Термин «синие воротнички» применительно к профессиям был в 1924 году в газете Олдена, штат Айова.В 1950-е годы термин «синие воротнички» стал обозначать миллионы фабричных и торговых рабочих. Этот термин происходит от их синих рабочих рубашек по сравнению с белыми рубашками, галстуками и куртками менеджеров (голубая кровь).

«Синие воротнички» приобрели социально-экономическое значение класса, выходящее за рамки рабочего места. Таким образом, у нас есть бары для синих воротничков, кварталы для синих воротничков, еда и напитки для синих воротничков, отдых для синих воротничков и так далее.

Как следствие «синего воротничка», понятие «розовый воротничок» стало использоваться в отношении миллионов женщин, работающих секретаршами.

Блюз:

Идея о том, что синий цвет ассоциируется с депрессией и меланхолией, возникла в Лондоне восемнадцатого века. В одноактном фарсе Джорджа Комана « Голубые дьяволы » 1798 года слово «голубые дьяволы» означало меланхолию и печаль. Позже, в США, афроамериканские музыканты разработали музыкальный стиль, известный как блюз, который рассказывает истории о несчастьях и невезении. В 1912 году «Далласский блюз» Харта Уэнда стал первой блюзовой композицией, защищенной авторским правом.В своих текстах он использует термин «блюз» для описания депрессии.

Синяя лента:

Первоначально синяя лента относилась к ленте, носимой ниже левого колена британского рыцаря четырнадцатого века, который был принят в Благороднейший Орден Подвязки.

Благороднейший Орден Подвязки был основан в 1348 году. Членство ограничено Сувереном, Принцем Уэльским, и не более 24 членов, известных как Сподвижники.

«Синий» цвет символизирует многие вещи, но наиболее любопытным может быть непристойность и пуританский указ.The Word Detective отмечает, что фраза «синие законы» восходит к 1781 году, когда преподобный Сэмюэл Питерс опубликовал свою историю Коннектикута. Он изобразил строгие законы пуританских колонистов как «синие законы», означающие «кровавые законы» или законы, навязанные жестокостью. «Синие законы» стали сокращением любых строгих, старомодных законов, таких как законы, запрещающие продажу спиртных напитков по воскресеньям.

означает акций акций из a крупных компаний Стоимость .

Например, синий фишки взял другой нос торг.

появиться / случиться неожиданно

1) приехать неожиданно, обычно после долгого отсутствия

2) случиться очень внезапно и неожиданно

ПРИМЕР:

1.«Мой брат вчера неожиданно появился неожиданно. Мы не видели его много лет. «Я ехал домой, как вдруг перед моей машиной выскочил олень. Я вовремя затормозил, чтобы избежать этого. Нам обоим очень повезло, что не пострадали ».

синим карандашом что-то

ЗНАЧЕНИЕ: для цензуры.

ПРИМЕР:

«Сообщения о жестоком обращении с политзаключенными были начерчены властями синим карандашом»

голубоглазый мальчик

ЗНАЧЕНИЕ: критическое описание мальчика / молодого человека, который был удостоен особой благосклонности кем-то из авторитетов.

ПРИМЕР:

«Джон — настоящий голубоглазый мальчик. Менеджер команды всегда уделяет ему особое внимание. Это несправедливо по отношению к остальным из нас ».

болт синего

ЗНАЧЕНИЕ: неожиданные плохие новости.

ПРИМЕР:

«Они разводятся как гром среди ясного неба».

, чтобы выглядеть / чувствовать себя синим

ЗНАЧЕНИЕ: — выглядеть / чувствовать себя подавленным или недовольным.

ПРИМЕР:

«В наши дни дела у Тома выглядят грустно. Его жена ушла от него ».

синий в лицо

ЗНАЧЕНИЕ: приложить огромные, но тщетные усилия, чтобы добиться согласия человека.

ПРИМЕР:

«Я сказал ему, что он совершает ошибку, пока не посинел, но он не слушал».

однажды в голубой луне

ЗНАЧЕНИЕ: должно происходить крайне редко или только один раз в жизни.

ПРИМЕР:

«Мой брат звонит домой только один раз в синюю луну. Я бы хотел, чтобы он чаще звонил нашим родителям »

мужчин / мальчиков в синем

ЗНАЧЕНИЕ: полиция из-за цвета их униформы.

ПРИМЕР:

«Давай выбираться отсюда! Идут мальчики в синем ».

бело-голубой

п. милицейская машина; полиция.(С рисунком на черно-белом

и используется в городах, где полицейские машины окрашены в синий и белый цвета.)

A синий и белый внезапно появился , и I закончено.

 1. мод. больных; тошнотворный. Как около a мало воздух? I наощупь a маленький зеленый около

жабры.

2. мод. алкогольное опьянение. Марти — теперь полностью зеленый около жабры — сдвинули таблица, и каждый притворный не до уведомление.

голубая кровь

1. Рис. кровь [наследственность] знатного рода; аристократическое происхождение. граф отказывает до позволяет любой не синий кровь жениться его сын.Хотя Мэри семья это бедные, она синий синий ее вен.

2. Рис. человек аристократического или состоятельного происхождения. Потому что его прабабушки и дедушки заработали миллионов, он 9019 из городские синие крови.

1. н. меланхолия; депрессия. Hank is down with the blue devils снова.

2. н. Белая горячка. качает, или синий дьявол, из a серьезные пьющие проблемы.

3. н. капсул амитала, барбитурата. Как много для a маленький коробка синий devil синий

посинение в лице

Устал от гнева, напряжения или других серьезных усилий. Например, Вы можете возразить до вы синий 9019 но I отказать до перейти .Это выражение указывает на синеватый цвет кожи, вызванный недостатком кислорода, который, предположительно, может быть результатом разговора до тех пор, пока человек не задыхается.

(пока ты не посинеешь в лице)

на долгое время поверенные могут говорить до они синий синий синий лицо, но I не думаю они будут убедить 9019 это это парень это невиновен. Вы canargue себя синий дюйм ‘t идет до изменить мой мнение.

Синий — поговорки и метафоры

Feeling blue — чувствую себя несчастным

Голубоглазый мальчик (или девочка) — тот, кто не может ошибаться (т.е. они похожи на ангела)

Мышление голубого неба — непредубежденное мышление

Однажды в голубой луне — то, что случается очень редко

Он между дьяволом и синим морем — у него есть две неприятные альтернативы

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ СИНИЙ Синий представлял Союз (Север) во время Гражданской войны в США. Синий цвет представляет Демократическую партию США, и, начиная с президентских выборов 2000 года, государства, которые отдавали предпочтение кандидатам от Демократической партии, стали называться «синими штатами», а те, которые поддерживали кандидатов от республиканцев, назывались «красными штатами».«Коалиция« Голубая собака »в Конгрессе США — это собрание консервативных демократов.

ЦИТАТЫ О СИНЕМ «Нет синего без желтого и без оранжевого». — Винсент Ван Гог «Голубой цвет всегда был назначен божеством источником восторга». — Джон Раскин «Синий — единственный цвет, который сохраняет свой характер во всех своих тонах… он всегда будет синим; в то время как желтый становится черным в своих оттенках и тускнеет при осветлении; красный при потемнении становится коричневым, а при разбавлении белым уже не красный, а другой цвет — розовый.»- Рауль Дюфи« Я нарушил синюю границу цветовых ограничений, выйди в белое; рядом со мной в этой бесконечности плавают товарищи-летчики ». — Казимир Малевич «Если вы видите дерево синим, сделайте его синим» — Поль Гоген

ПЕСНИ С СИНИМ В НАЗВАНИИ: Синий — Джони Митчелл; Голубой — Лиэнн Раймс; Голубые глаза — Билли Джоэл; Голубые глаза — Элтона Джона; Голубые глаза: Плач под дождем; Вилли Нельсон; Голубые замшевые туфли — Карл Перкинс, кавер Элвиса Пресли. Голубое воскресенье от The Doors Devil в синем платье / Good Golly, Miss Molly от Митча Райдера и Detroit Wheels, разве это не делает ваши карие глаза голубыми от Crystal Gayle My Baby Blue от John Hiatt Blue Jean от Дэвида Боуи Blue Jay Way группы The Beatles СИНИЙ В САДУ

Характеристики с места работы до заочника.Характеристики на ученика: образец. Характеристики конструктивных элементов

По требованию уполномоченных органов или организаций такой документ может быть оформлен как характеристика на студента с места учебы. Более того, он может стать одним из или документом, характеризующим лицо при рассмотрении дел об административных правонарушениях или привлечении к уголовной ответственности.

На сайте мы разместили примеры наиболее распространенных характеристик, которые также могут быть использованы по отношению к студенту:,.В данном случае мы рассмотрим общий пример такого документа на одного студента при переводе в другой вуз. На том же примере можно предъявить такой документ для трудоустройства, правоохранительных органов и любых других организаций.

Пример характеристики на студента по месту учебы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Кемеровский государственный политехнический университет

6500056, г. Кемерово, ул. Красного Знамени, 49

Характеристика

Завьялов Макар Викторович, 05.09.1997 г.р., с 20.07.2015 учится в Кемеровском государственном политехническом университете.В настоящее время учится на 3-м курсе юридического факультета по очной форме в учебной группе ЯК-415. Зачислен на бюджетное место, результаты ЕГЭ — 272 балла.

За время учебы он зарекомендовал себя как сознательный и дисциплинированный ученик. С учебным планом отлично справляется, успеваемость в среднем 4, 3, не имеет задолженностей по дисциплинам, не испытывает трудностей в учебе. Специализация — гражданское право и гражданский процесс. Успешно защитил курсовые работы по окончанию 1 и 2 курсов, оценка «отлично».Он не позволял мне пропускать лекции и семинары без уважительной причины.

Активно участвует в общественной и спортивной жизни вуза: входит в волейбольную команду.

Персонаж спокойный, доброжелательный. Избегает конфликтов, доброжелателен, приветлив, общителен. Правильно реагирует на критику. Среди учеников группы УК-415 пользуется заслуженным авторитетом. Он вежлив и тактичен с учителями. Принимает активное участие в семинарах и научных исследованиях.

Данная характеристика выдается для предъявления по месту требования.

Куратор группы ЮК-415 Светлогорская А.В.

Декан юридического факультета А.А. Безбородов

Как составляется характеристика студента с места учебы

В большинстве случаев характеристика составляется самим студентом в зависимости от цели ее предъявления. Такая ответственность может быть возложена на куратора группы, в которой он учится.В любом случае такой документ имеет свою структуру и содержание.

Признак всегда является оценочным документом. Поскольку для студента одним из основных показателей является успеваемость и отсутствие задолженностей по дисциплинам, такая информация должна быть включена в документ.

Для подготовки характеристики студенту с места учебы вам потребуется информация: о результатах экзамена, результатах сдачи экзаменов и контрольных работ, защите курсовых работ, участии в общественной жизни вуза, культурная жизнь.Черты характера, основанные на взаимодействии с одноклассниками, другими студентами университетов или колледжей, учителями.

Состав характеристик на одного студента с места учебы

Документ оформляется на фирменном бланке учебного заведения с указанием его полного наименования и адреса. Предлагаем следующий алгоритм подготовки документов:

 1. Укажите ФИО обучающегося, дату рождения, дату поступления в учебное заведение, факультет, курс, форму обучения, номер группы, результаты при поступлении
 2. Академическая успеваемость, средний балл, курсовая работа результаты защиты, специализация (при наличии)
 3. Участие в общественной жизни учебного заведения, конференциях, олимпиадах, наличие научных разработок, публикаций в научных журналах
 4. Особенности характера, темперамента и взаимоотношений в коллективе и с педагогами

Характеристика на студента с места учебы подписывается деканом факультета с указанием даты выдачи.

Характеристика с места учебы

(наименование учебного заведения)

(адрес: почтовый индекс, город, улица, дом)

ХАРАКТЕРИСТИКА

студент _________________________ факультет

(ФИО студента) ________

( Имя студента) _____. _____ года рождения, учится ____ с 20__г. В настоящее время учится на _-м курсе ____________________ факультета по специальности & ldquo ________________________ & rdquo.

За период обучения (ФИО студента) проявил себя как сознательный, отзывчивый, разносторонний студент. Особый интерес он проявил к изучению социальных и психологических дисциплин.

(Имя ученика) _____ имеет ярко выраженную творческую личность, творческое мышление, свои, отличные от общепринятых, взгляды на устройство общества, заключающиеся в доминирующей роли гуманизма, благотворительности и ненасилия над обществом. индивидуальный.

В отношениях со студентами и преподавателями он вежлив и дружелюбен.Имеет равные отношения со всеми. При наличии трудностей ищет компромиссный вариант.

20__ г.

Декан факультета ___ (подпись) ___ / ___ (расшифровка подписи) ___

Характеристики с места учебы

В нескольких случаях может потребоваться характеристика с места учебы. Иногда работодатель просит об этом, когда вы подаете заявление на работу с частичной занятостью, желая совместить работу и учебу. Или может потребоваться в военкомате по месту жительства.Какой бы ни была причина, форма документа и его типичное содержание остаются примерно такими же.

В отличие от студенческой автобиографии. характеристика составляет ответственное лицо института. В нем должны быть отражены следующие пункты:

 1. ФИО, а также основная информация анкетного плана.
 2. Данные о том, где студент учится, на каком курсе и факультете.
 3. Характеристика учебно-профессиональных качеств.
 4. Характеристика личностных качеств ученика, его взаимоотношений с учителями и однокурсниками.
 5. Выводы и указание места назначения характеристики

Также принято оценивать психологические и моральные качества ученика, его характерные задатки и способности. Теперь рассмотрим несколько примеров.

Образец характеристики с места учебы

Характеристика

на студента Антона Павловича Венедиктова, выпускника СПбГУ.Санкт-Петербургский государственный педагогический университет

Студент Венедиктов Антон Павлович учится на втором курсе Санкт-Петербургского государственного политехнического университета на кафедре нанотехнологий и квантовой механики. Во время учебы проявил себя как ответственный ученик.

Участвовал в культурных мероприятиях вуза: день первокурсника и день открытых дверей. Член коллектива института КВН.

Прошел производственную практику в ФГУП «Морские физико-технические системы», зарекомендовал себя ответственным стажером.

Обладает специальными способностями по физике, стажировался в лаборатории кафедры оптики и фотоники.

В общении с однокурсниками Антон Венедиктов проявляет лидерские качества, неконфликтен, всегда готов помочь друзьям и знакомым.

В 2010 году номинирован на стипендию Губернатора Санкт-Петербурга по результатам двух экзаменационных сессий.

Преподаватели характеризуют Антона Венедиктова как талантливого ученика, который может в дальнейшем раскрыть свой инженерный талант в профессиональной сфере при условии интенсивной подготовки.

Характеристика выдается для предъявления по месту востребования. Тюлень. Подпись.

Бланк характеристики студента с места учебы

ФИО, дата рождения, учился на вечернем отделении _______________________ (наименование вуза) с сентября 2005 года по июль 2010 года.

В процессе обучения __________________ (полный имя) проявил себя целеустремленным, дисциплинированным и способным учеником. Успешно усвоил учебный материал по профильным дисциплинам.Получила хорошие и отличные результаты по общеобразовательным предметам, семестровым и курсовым работам. Диссертация по специальности _________________ на тему: ____________________ отличается новизной и отражает высокую профессиональную подготовку автора.

Во время вводной практики в ___________________ и производственной практики в __________________ ________________ (Ф.И.О.) показал хорошие инженерные знания, навыки программирования на языках высокого уровня и умение применять полученные в университете знания в практической работе.Во время стажировки успешно выполнил все поставленные задачи, проявив себя с положительной стороны. Имеет склонность к нововведениям. Хорошая производственная и образовательная подготовка подтверждена характеристиками и отзывами с мест практики ___________________ (Ф.И.О.).

___________________ (Ф.И.О.) входил в студенческий научный кружок, выступал с докладами на научно-практических конференциях и был номинирован на соискание гранта на основании ряда опубликованных работ.

_________________ (ФИО) легко находит общий язык с окружающими, всегда дружелюбен, в спорных ситуациях ищет компромисс, склонен к творческой деятельности.

Квалификационная степень _______________________ (ФИО) полностью соответствует его знаниям и умениям, что позволяет рекомендовать его для зачисления в аспирантуру по специальности _______________.

Характеристика дается для предъявления в аспирантуру __________________________.

Характеристика по месту учебы

1992 г.р.

выпускница Сватовской общеобразовательной школы I-III ст.

Сватовский район Луганской области

Чаадаев Василий учился в этой школе с 1 по 9 классы. Парень дееспособен, имеет прекрасную память, но усердия в овладении знаниями не нашел. Больше склонен к изучению естественных наук. На уроках работал бессистемно. Я испытывал определенные трудности при изучении точных наук.По результатам учебы показал средний уровень знаний.

Я ходил в школу нерегулярно, пропускал уроки без уважительной причины. Он был склонен к мелким правонарушениям, имел проблемы с дисциплиной. Иногда вел себя вызывающе, агрессивно.

Во внеклассной работе особого любопытства не проявлял. Был участником спортивных соревнований по футболу и теннису. С удовольствием посещал компьютерный кружок. Интересуюсь техникой.

Характер сложный.Парню нужен постоянный присмотр взрослых. Поведение непредсказуемо.

Характеристика выдается для предъявления по месту востребования.

Характеристики студента с места учебы

Для приема на работу, военкомата и во многих других случаях могут понадобиться характеристики студента с места учебы. С помощью этого документа учебное заведение, в котором студент раньше находился, дает ему психологическую характеристику и характеристику успеваемости и дисциплины.По сути, описание студента с места учебы аналогично аналогичному документу с места работы. Но в этом случае он должен быть оформлен на бланке учебного заведения и содержать его печать, а также быть подписан деканом или ректором учебного заведения. Описание студента составляет руководитель или куратор группы, сотрудник деканата или другие представители учебного заведения.

Пример характеристики студента

Характеристики студента с места учебы составляются по следующим правилам:

1.Он должен содержать реквизиты и точный адрес учебного заведения, в котором учился студент, а также его полное название. Иногда эта информация указывается в форме. В любом случае он должен находиться в заголовочной части документа.

2. Полные данные о студенте. Под ними подразумеваются не только данные анкеты (дата рождения и ФИО), но и период обучения в вузе, название его группы, специальности, факультета.

3.Характеристики ученика основаны на его успеваемости, отношении к учебе, способности к определенным областям знаний. Здесь необходимо указать его баллы за обучение, достижения, участие в жизни заведения вне школы.

4. Характеристики его личностных качеств: как поведенческие, так и психологические. Здесь необходимо указать на тип его мышления, какие у него были отношения с коллективом, его уровень культуры.

5.В последней части документа ставится дата его составления и подписи уполномоченных лиц — декана.

Обращаем ваше внимание, что характеристики должны содержать только информацию, соответствующую действительности. Потому что характеристика студента с места учебы дает общее представление о студенте на новом месте работы.

нужен образец характеристики с места учебы (института) помогите пожалуйста.

ЕВГЕНИЯ-) Студент (167), закрыта 1 год назад

P & Master (1955) 5 лет назад

Характеристики студента

Студент Грачев Николай Вячеславович, 1989 г.р., учился в Коми республиканской академии наук. Государственное управление при Главе Республики Коми с 2006 года.В настоящее время она заканчивает 2-й год обучения на факультете права и документации.

За время учебы в Академии проявил себя как прилежный ученик. Справляется с учебной программой на «хорошо» и «отлично». Не допускает прогулов и ненадлежащего поведения.

Средний балл — 4,75. Активно участвует в общественной и спортивной жизни Академии, являясь членом команды Академии КВН и игроком академической команды по мини-футболу.

Грачев Николай Вячеславович характеризуется нами как дисциплинированный человек.Имеет спокойный характер, избегает конфликтных ситуаций, тактичен. Он пользуется заслуженным авторитетом среди учеников своей группы. Имеет друзей среди других студентов Академии.

В отношениях со студентами и преподавателями он вежлив и дружелюбен. Имеет равные отношения со всеми. Он вовремя справляется с поставленными задачами. Если возникают трудности, ищет компромиссный вариант. Творчески мыслит.

Декан факультета права и документации

Остальные ответы

Многим приходилось ассоциировать такой термин как характеристика.Если наступил срок пойти на работу или занять ценную должность. Характеристика не изменилась. В современных реалиях вошло в обиход иностранное понятие как рекомендательное письмо. В современных условиях характеристики снова стали достойны рекомендательных писем. Вот форма, которая сэкономит время на выдачу достойного документа. При социализме гарантийное письмо заменялось выдаваемой характеристикой. Одно дело — требовать отзыв, другое — выдавать.

Характеристика выпускника вуза

Характеристика выпускника Белорусского государственного университета, факультет прикладной математики и информатики, кафедра математического обеспечения АСУ

Кравчонка Александр Иванович

Кравчонок Александр Иванович, 1982 года рождения, после окончания лицея БГУ в 1999 году поступил на 1 курс факультета прикладной математики, механики и информатики Белорусского государственного университета по специальности «Информатика» и успешно окончил его в 2004 году.

Во время учебы проявил себя с положительной стороны, проявил сильную тягу к знаниям. В процессе обучения постоянно совершенствовал свои теоретические и практические навыки, проявлял интерес к техническим наукам, на хорошем уровне владеет английским языком.

Посещал множество дополнительных курсов и факультативов. Дополнительно учился по педагогическому направлению и окончил его с отличием. Ему присвоена дополнительная специальность «учитель математики и информатики».

Также дополнительно учился на спецфакультете бизнеса и информационных технологий, после чего ему была присвоена дополнительная специальность «математик-экономист».

Был членом профсоюза, по мере необходимости участвовал в общественной жизни группы, выполнял разные поручения. Неоднократно принимал участие в организации мероприятий, посвященных дню факультета.

Принимал активное участие как в научной, так и в спортивной жизни вуза. Принимал участие в организации международной конференции, а также различных спортивных мероприятий.Был инструктором по пауэрлифтингу.

Физически хорошо развита. Он активно занимался спортом. Принимал участие в спартакиадах БГУ по армрестлингу и пауэрлифтингу, в которых дважды становился чемпионом вуза, а также занимал призовые места.

В составе команды BGE по армрестлингу и пауэрлифтингу защищал честь вуза в своем составе на чемпионатах Республики Беларусь среди вузов. Имеет спортивные разряды по различным видам спорта.

Из личных качеств можно отметить следующие: ответственность, аккуратность, целеустремленность, настойчивость, уверенность в себе. Исполнительская дисциплина на хорошем уровне. Вызывает сочувствие при общении. С уважением относится к учителям и сверстникам.

Веселый, доброжелательный, тактичный, вежливый. Открыт для общения и диалога. Самокритичен, адекватно оценивает свои возможности и способности.

Морально устойчивых вредных привычек не имеет. Он пользуется авторитетом среди студентов.

Декан ФПМИ БГУ доцент Мандрик П.А.

Заведующий кафедрой доцент Краснопопрошин В.В.

Куратор Образцов В.А.

Источники:
http://kharakteristika.ru

Прочие характеристики образца

Популярные образцы и шаблоны документов

 • Гарантийное письмо Образец предоставления письменной гарантии. Составление гарантийного письма.
 • Исковое заявление о возмещении материального и морального вреда, причиненного преступлением (угон и повреждение автомобиля)
 • Исковое заявление о расторжении договора жизнеобеспечения
 • Наследование и его раздел
  Принятие прав наследования часто сопряжено с неожиданными препятствиями.Получение наследства по завещанию и по закону отличается по своему принципу. Шаблоны заявлений для дел, связанных с вступлением в права наследования.

  Жилищные правоотношения
  Образцы гражданских исков по жилым помещениям. Право на жилище заключает в себе право проживания и владения. По этому поводу существует много споров и разногласий. Есть разница между недвижимостью и арендой. На этом же основании возникают проблемы с разделением лицевого счета и использованием квартиры.Образцы судебных документов помогут разобраться, что именно нужно написать в заявлении в суд.

  Возмещение ущерба
  Бывает, что наши вещи пострадали. Ущерб может быть материальным, нематериальным. Это определяется исходя из наличия-отсутствия вины, способности предвидеть неблагоприятные последствия. В зависимости от признаков возникает обязанность возместить причиненный ущерб. И человек, чье имущество повреждено, мечтает о его возмещении.Ответственность за несовершеннолетнего, собаку и др.

  Превью:

  ХАРАКТЕРИСТИКА

  Студент 3 курса Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Калужская область

  «Сосенский радиотехнический колледж»

  Петров Петр Петрович

  199 3 лет рождения. проживает по адресу:

  Калужская область Козельский район, г. Козельск, ул. Студенческая, 51

  Петров Петр Петрович учится в Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования Калужской области «Сосенский радиотехнический техникум» с 01.01.09.2010, специальность 230105 — Программное обеспечение для ЭВМ и автоматизированных систем.

  Во время учебы в техникуме он проявил себя как трудолюбивый, независимый, исполнительный студент. По результатам промежуточных аттестаций имеет отличные и хорошие результаты по общеобразовательным и специальным дисциплинам.

  Петр — постоянный участник мероприятий, олимпиад и соревнований, проводимых в техникуме, в которых занимает призовые и призовые места.

  Петр активно участвует в общественной жизни техникума, а именно в спортивных соревнованиях по волейболу, военно-спортивной игре «Звезда», в интеллектуальных играх по праву, информатике и специальным дисциплинам, в городских спортивных соревнованиях по кроссу.

  Как активный член поискового отряда «Гвардеец» возглавляет отдел военно-патриотического воспитания Студсовета.

  По характеру Петр целеустремленный, общительный, дисциплинированный, надежный, ответственный, прямой. Он пользуется заслуженным авторитетом среди товарищей, является примером для младших школьников.

  Директор ГБОУ СПО «СТО» Майорова Л.М.

  Куратор группы — Т.Н. Журавлева

  Характеристика ученика

  Документ аналогичен составлению характеристики с места работы.Характеристика пишется на фирменном бланке вуза и подкрепляется печатью и подписью декана.

  Документ может быть составлен сотрудниками деканата, куратором группы, руководителем производственной практики или другим представителем вуза.

  Структура и характеристика образца

  Общая характеристика образца

  Типовая структура характеристики сводится к следующим пунктам:

  1. Указание адреса и реквизитов учебного заведения и названия учебного заведения, по запросу которого составляются характеристики студента.Эта информация находится в заголовке документа и может быть частью фирменного бланка.
  2. Указание личных данных студента, ФИО, даты рождения, периода обучения в данном вузе, наименование факультета, специальности, группы.
  3. Общая оценка успеваемости студента, его способности к разным видам обучения, отношения к учебному процессу. В этой части документа указывается средний балл студента. Также в этом разделе указываются творческие или научные достижения студента, его активность в культурной жизни.
  4. Оценка психологических и поведенческих качеств личности: типа мышления, уровня культуры, характера взаимоотношений с другими участниками образовательного процесса.
  5. В заключительной части документа указывается дата составления и подпись декана.

  Примерная характеристика студента военкомата (Размер: 32.0 Кбайт | Скачиваний: 9167)

  Примерная характеристика студента (Размер: 31.5 КБ | Скачиваний: 26,119)

  Устаревшая форма или артикул? Пожалуйста, нажмите!

  Примерная характеристика для ученика: скачайте готовую или научитесь составлять свою для работы

  Характеристика ученика — документ, свидетельствующий о личных качествах и продемонстрированных способностях ученика в процессе обучения. Особенности написания характеристики студенту зависят от места ее дальнейшего предоставления. Данный тип характеристики составляется ответственным лицом учебного заведения, в котором обучающийся обучается.

  Фирменный бланк обычно используется для описания. Для удобства учебные заведения разрабатывают типовые характеристики для ученика. Составленный нами образец вы можете скачать для ознакомления или для работы.

  Документ предоставляется по запросу. Чаще всего характеристика для студента требуется при любом перемещении студента (при переходе на другой факультет, специальность, в другое учебное заведение), в военкомат.при отправке на работу после окончания учебы.

  Примерная характеристика на студента включает следующие данные:

   В правом верхнем углу, как правило, размещаются данные организации, от которой будет предоставлена ​​характеристика. Далее по центру пишется заголовок «Характеристики». После этого указываются основные (личные) данные студента — ФИО, год рождения, в каком году он поступил на обучение, на каком факультете и специальности учится, а также по какому курсу обучения он находится на данном момент Следующий абзац характеристик оценивает уровень успеваемости студента — его отношение к учебному процессу, достижениям, степень изученности курса, участие в общественной жизни вуза и т. д.(например: во время тренировки проявил себя … был активным участником …). Также желательно указать здесь уровень успеваемости (средний балл). После, как правило, идет оценка личных и психологических качеств ученика, которые влияют на отношения с учителями и коллективом. В этой части вы можете добавить информацию о типе мышления учащегося (например: аналитический склад ума или образное мышление). В заключение ставятся дата и подпись декана факультета.

  Скачать образец характеристики студента — ССЫЛКА

  Важно, чтобы образец характеристики студента содержал объективную и правдивую информацию о студенте, поскольку эти характеристики могут повлиять на восприятие студента работодателем и формирование мнения о студенте. его.

  Характеристика обучающегося с места практики

  Заключение ответственного руководителя практики о работе студента (технические навыки, объем работы, качество, активность, дисциплина)

  Примеры характеристики обучающегося с места практики

  Во время прохождения практики в государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Колледж искусств» студент _________________ проявил себя дисциплинированно.стремление к знаниям. умения и способности. необходимо в этой области управления. Основной задачей ее практической работы было ознакомление с основными аспектами работы отдела кадров колледжа. Под руководством опытного специалиста. руководитель отдела кадров колледжа изучил основные законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по управлению персоналом; трудовое законодательство; структура и штат предприятия, его профиль, специализация и перспективы развития; кадровая политика и стратегия предприятия; текущие потребности кадрами источники кадрового обеспечения предприятия состояние рынка труда системы и методы оценки персонала методы анализа профессиональной квалификационной структуры персонала порядок составления, ведения и хранения документации по персоналу и их перемещению порядок формирования и ведение банка данных о персонале предприятия, методы учета перемещений персонала, порядок составления установленной отчетности, возможность использования современных информационных технологий в работе кадровых служб.

  Несмотря на короткий период практики, ___________ оказалась активной, дисциплинированной ученицей, она смогла охватить очень большой объем необходимой информации. Помогала составлять личные дела вновь нанятых сотрудников. Изучила основы работы с информационно-правовыми системами «Гарант» и «Консультант».

  ______________ ответственно подошла ко всем задачам производственной практики, четко выполняла заказы с документами. Практическая работа ____________ высоко оценена.

  Во время стажировки я ознакомился со структурой организации, порядком ведения кадрового делопроизводства, учета и хранения документов. Принимала участие в оформлении документов.

  По профессиональным качествам _____________ зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, аккуратным человеком, ответственно относится к поставленным задачам. Умело применяет теоретические знания, полученные в период обучения, в практической деятельности ______________ внимательно при работе с документами, легко ориентируется в их содержании.Она владеет компьютерными навыками, которые использовала при составлении различных документов.

  В межличностных отношениях вежлива, общительна, легко адаптируется к работе в коллективе.

  За время прохождения практики ___________________ проявил себя дисциплинированным и ответственным сотрудником. Строго соблюдала распорядок дня компании, выполняла данные инструкции и задания.

  Изучила процесс управления персоналом компании, применила теоретические и практические навыки в своей работе.В процессе обучения студент имел возможность не только изучить документацию, но и принял участие в ее подготовке, что показало высшую степень знаний в области кадрового документооборота.

  На мой взгляд, ______________ показал хорошее знание теории на практике.

  Служба безопасности Украины, МВД и Национальный банк Украины выявили 14 финансовых учреждений в Украине, через которые было отмыто 140.Все новости

  Богатые тоже «платят» В потребительском обществе наблюдается бум налогообложения «излишков». Современные Робин Гуды — это государственные деятели и представители различных политических сил. Все новости

  Как избежать отказа в регистрации торговой марки? Часть 1. Многие думают, что зарегистрировать товарный знак тоже просто. Все новости

  Примерные характеристики на одного студента

  Когда пришла очередь идти на работу, или когда ему посчастливилось занять ценную должность. Вашему вниманию шаблон, который оставит время выпуска удовлетворительного документа В современных условиях характеристики именуются рекомендательным письмом.В советское время письмо с гарантией заменили выданной характеристикой. Разницу нужно спросить по характеристикам, иначе наверстать. Многим приходилось иметь дело с таким термином, как характеристика. Характеристика не изменилась. В современных реалиях капиталистическая концепция вошла в нашу повседневную жизнь как рекомендация в форме письма.

  Характеристика, выборочная характеристика, характеристика обучающегося, характеристика сотрудника, характеристика сотрудника, характеристика с места работы

  ХАРАКТЕРИСТИКА

  Стажировка Прокуратуры города Москвы Владимир Иванович Иванов, 21 июля 1982 г.р.

  Иванов В.И. Стажировка в Прокуратуре Москвы с 31.10.2005 по 31.12.2005

  Во время практики Иванов В.И. ознакомился со всеми видами прокурорского надзора, рассмотрением жалоб и заявлений граждан, ознакомился с протестами, представлениями прокурора, с материалами отказа, приостановленными уголовными делами, надзорным производством по уголовным делам, ознакомился с организацией работы прокуратуры. следователь прокуратуры, при этом основные документы приобщены к уголовному делу.Непосредственно совершал выезды в составе следственно-оперативной группы на место происшествий.

  Иванов В.И. зарекомендовал себя как дисциплинированный и прилежный стажер, высокоинтеллектуальный, образованный и компетентно подготовленный человек. Его отличал трудолюбие, трудолюбие и усердие в выполнении практических задач, которые всегда выполнялись добросовестно, в срок, не требуя дополнительных проверок.

  Очень быстро и качественно усваивает всю предоставленную ему информацию.Он с большим желанием стремится служить закону.

  Иванов В.И. проявил себя скромным и дисциплинированным юношей. Общительный, вежливый с друзьями. Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением в коллективе.

  Стажер Иванов В.И. развил спокойный и уравновешенный характер, сильную волю и множество других положительных качеств личности. Умеет выбирать и ставить перед собой социально значимые цели для их достижения.

  Старший следователь Прокуратуры Москвы Д.Петров В.

  Характеристика студенческого образца письма.

  Профиль студента — это официальный документ, выдаваемый учебным заведением и содержащий информацию об успеваемости и психологических качествах студента. Этот документ может потребоваться при приеме на работу, при прохождении комиссии в военкомате, при переводе в другое учебное заведение, на другой факультет и в других случаях.

  Документ аналогичен составлению характеристики с места работы.Характеристика пишется на фирменном бланке вуза и подкрепляется печатью и подписью декана. Документ может быть составлен сотрудниками деканата, куратором группы, руководителем практических занятий или другим представителем вуза.

  Образец общей характеристики

  Стандартная структура для выдачи характеристики сводится к следующим пунктам: 1) указание адреса и реквизитов учебного заведения и названия учебного заведения, по запросу которого характеристика обучающегося составлен.Эта информация находится в заголовке документа и может быть частью фирменного бланка. 2) Указание личных данных студента, ФИО, даты рождения, периода обучения в данном вузе, названия факультета, специальности, группы. 3) Общая оценка успеваемости студента, его способности к разным видам обучения, отношения к учебному процессу. В этой части документа указывается средний балл студента. Также в этом разделе указываются творческие или научные достижения студента, его активность в культурной жизни.4) Оценка психологических и поведенческих качеств личности: типа мышления, уровня культуры, характера взаимоотношений с другими участниками образовательного процесса. 5) В заключительной части документа указывается дата подготовки и подпись декана.

  Документ должен содержать только объективную и правдивую информацию о студенте. Профиль колледжа может повлиять на восприятие студента работодателем или новым руководителем.

  Примерная характеристика курсанта военкомата (Размер: 32.0 Кб | Загрузок: 6 703)

  Образец профиля студента (Размер: 31,5 КБ | Скачиваний: 19 793)

  Характеристики с места учебы — седьмой бит студенческий портал

  В нескольких случаях может потребоваться характеристика с места учебы. Иногда работодатель просит об этом, когда вы подаете заявление на работу с частичной занятостью, желая совместить работу и учебу. Или может потребоваться в военкомате по месту жительства.

  Какой бы ни была причина, форма документа и его типичное содержание остаются примерно такими же.

  В отличие от студенческой автобиографии, характеристика составляется ответственным лицом института. В нем должны быть отражены следующие пункты:

  1. ФИО, а также основная информация анкетного плана.
  Данные о том, где студент учится, на каком курсе и факультете.
 • Характеристика учебно-профессиональных качеств.
 • Характеристика личностных качеств ученика, его взаимоотношений с учителями и однокурсниками.
 • Выводы и указание того, где предназначена характеристика
 • Также принято оценивать психологические и моральные качества ученика, его характерные задатки и способности. Теперь рассмотрим несколько примеров.

  Образец характеристики с места учебы

  Характеристика

  на студента Антона Павловича Венедиктова, выпускника СПбГПУ

  Студент Антон Павлович Венедиктов учится на втором курсе СПбГУ.Петербургский государственный политехнический университет, на кафедре нанотехнологий и квантовой механики. Во время учебы проявил себя как ответственный ученик.

  Участвовал в культурных мероприятиях вуза: день первокурсника и день открытых дверей. Член коллектива института КВН.

  Прошел производственную практику в ФГУП «Морские физико-технические системы», зарекомендовал себя ответственным стажером.

  Обладает специальными способностями по физике, стажировался в лаборатории кафедры оптики и фотоники.

  В общении с однокурсниками Антон Венедиктов проявляет лидерские качества, неконфликтен, всегда готов помочь друзьям и знакомым.

  В 2010 году номинирован на стипендию Губернатора Санкт-Петербурга по результатам двух экзаменационных сессий.

  Преподаватели характеризуют Антона Венедиктова как талантливого ученика, который может в дальнейшем раскрыть свой инженерный талант в профессиональной сфере при условии интенсивной подготовки.

  Характеристика выдается для предъявления по месту востребования.Тюлень. Подпись.

  Бланк характеристики студента с места учебы

  ФИО, дата рождения, учился на вечернем отделении _______________________ (наименование вуза) с сентября 2005 года по июль 2010 года.

  В процессе обучения __________________ (полный имя) проявил себя целеустремленным, дисциплинированным и способным учеником. Успешно усвоил учебный материал по профильным дисциплинам.

  Получил хорошие и отличные результаты по общеобразовательным предметам, семестровым и курсовым работам.Диссертация по специальности _________________ на тему: ____________________ отличается новизной и отражает высокую профессиональную подготовку автора.

  Во время вводной практики в ___________________ и производственной практики в __________________ ________________ (Ф.И.О.) показал хорошие инженерные знания, навыки программирования на языках высокого уровня и умение применять полученные в университете знания в практической работе. Во время стажировки успешно выполнил все поставленные задачи, проявив себя с положительной стороны.

  Имеет склонность к инновациям. Хорошая производственная и образовательная подготовка подтверждена характеристиками и отзывами с мест практики ___________________ (Ф.И.О.).

  ___________________ (Ф.И.О.) входил в студенческий научный кружок, выступал с докладами на научно-практических конференциях и был номинирован на соискание гранта на основании ряда опубликованных работ. _________________ (ФИО) легко находит общий язык с окружающими, всегда дружелюбен, в спорных ситуациях ищет компромисс, склонен к творческой деятельности.

  Квалификационная степень _______________________ (ФИО) полностью соответствует его знаниям и умениям, что позволяет рекомендовать его для зачисления в аспирантуру по специальности _______________.

  Характеристика дается для предъявления в аспирантуру __________________________.

  Характеристика ученика. Пример и образец характеристики для студента с места практики

  Принцип написания характеристики для студента зависит от целей ее дальнейшего использования (а также характеристики с места работы).Чаще всего этот документ оформляется в двух случаях, каждый из которых мы рассмотрим отдельно. 1. Общая характеристика студента Пример написания общей характеристики студента Обычно требуется для предъявления по месту запроса. Он написан и составлен сотрудником деканата на бланке вуза.

  Этот тип характеристик может применяться как внутри учебного заведения (например, при переводе студента на другую специальность, другой факультет, поощрении или наложении на него административных штрафов), так и в сторонних организациях или учреждениях (например, при переводе студента в другой вуз, при распределении по окончании обучения или для военкомата).Во всех вышеперечисленных случаях форма написания характеристик одинакова. Структура будет иметь следующий вид:

 • заголовочная часть — в ней указываются реквизиты учебного заведения, наименование организации (учреждения), в которой будет предоставлена ​​характеристика.
 • часть анкеты — первый абзац документа. Указаны фамилия, имя, отчество студента (полностью), год рождения, год поступления в вуз, текущий курс обучения, факультет
 • успеваемость — в этом разделе необходимо оценить общую успеваемость. из описанного ( например: отлично справляется с учебной программой, ), его отношение к процессу обучения ( например: добросовестный ученик, не допускает нарушений дисциплины и прогулов ) и средний балл.Также в разделе вы можете указать наиболее значимые достижения и увлечения студента, связанные с общественной жизнью вуза.
 • личностно-психологические качества — в разделе оценивается характер ученика, уровень его общей культуры, взаимоотношения с одноклассниками, учителями.
 • заключительная часть — дата составления характеристики, подпись декана факультета.
 • 2. Характеристика с места прохождения практики. Образец характеристики студента с места прохождения практики. Подготовлен сотрудником отдела кадров или руководителем подразделения организации, в которой студент прошел практику, на фирменном бланке. для предъявления учебному заведению.В характеристиках, предоставленных с места прохождения практики, оценивается общий уровень профессиональных знаний и подготовки студента, которые он проявил и применил в конкретной сфере деятельности предприятия. В зависимости от курса обучения студент может принять участие в том или ином периоде вводной, производственной или преддипломной практики. Во всех этих случаях форма и структура документа будут одинаковыми. Порядок написания описания практики следующий: заголовок
 • — заголовок содержит полную информацию об организации, ниже даты составления документа
 • вводная часть — фамилия, имя, отчество обучаемого ( полностью), тип стажировки, название организации, срок стажировки
 • основная часть — это перечень выполняемых обязанностей и приобретенных навыков ( например: Во время стажировки студент учился.,. активно участвовал в работе отдела предприятия, а именно. пр. )
 • вывод — указывается общая, итоговая оценка обучаемого ( например: По окончании стажировки Ивану Иванову поставлена ​​отличная оценка ).
 • Скачать Образец характеристик для студента для предъявления по месту требования Образец характеристик для студента с места прохождения практики

  Характеристики студента

  Алексей Иванов учился в институте ХВНГИ с 1.С 09.2005 по 30.05.2010. В студенческие годы он способный, с хорошей памятью, Алексей Иванов усердно осваивает знания по профессии.

  Склонен к изучению естественных и точных наук. На занятиях был активен и внимателен, работал систематически.

  Легко овладел точными науками. По результатам учебы показал высокий уровень знаний. На занятия ходила регулярно, пропусков без уважительной причины не было.

  Алексей был склонен к взаимопониманию, товариществу, уважению к старшим преподавателям, никогда не имел проблем с дисциплиной.

  Во внешкольной деятельности он был активным участником различных кружков. Был участником спортивных соревнований по футболу и теннису.

  С удовольствием посещал кружок информационных технологий. Интересуюсь техникой.

  Персонаж светлый. Легко находит общий язык со сверстниками, уважает старших.

  Алексей Иванов — хороший собеседник, начитан, имеет простой уравновешенный характер.

  Характеристика выдается для предъявления по месту востребования.

  Декан института (Фамилия Имя Отчество)

  Заведующий факультетом (Фамилия, Имя, Отчество)

  Руководитель группы (Фамилия Имя Отчество)

  На основании цели написания составляются характеристики студента представителем учебного заведения (классный руководитель, руководитель группы, завуч, директор вуза). Характеристику студента-стажера составляет наставник, к которому был прикреплен студент.

  Пишет характеристику ученика классному руководителю суда или руководителю группы, после чего эту характеристику подписывает директор учебного заведения или завуч. Характеристики студента для работодателя должны включать в себя профессиональные качества студента, его уровень знаний, трудолюбие и черты характера.

  В такой характеристике студента сосредоточьтесь на активности и самостоятельности студента, а не на его профессиональных навыках, поскольку он практически недостаточно работал.

  Характеристика студента отличается от любой другой характеристики тем, что дает несколько оценок, связанных с направлением после академической профессиональной деятельности … Характеристика студента должна содержать максимум достоверной информации о студенте, это поможет избежать различных неприятностей и недопонимания в будущем.

  В жизни было много случаев, когда благодаря характеристике человека оправдывали в суде. Если характеристики студента составляются правоохранительными органами, то его содержание и весь акцент делается на личности студента, а также на его успеваемости в учебном заведении (школе, институте, колледже, колледже и т. .)

  Текст характеристики состоит из четырех частей:

  1. Персональные данные лица, на которое добавляется характеристика (помещаются в центре листа или в колонке справа).

  2. Информация о деятельности или учебе (с какого года работает или учится, где, отношение к работе, учебе, уровень профессионализма, образовательные достижения и мастерство, владение учебным материалом).

  3. Оценка деловых и моральных качеств: информация о продвижении (сборник): взаимоотношения в коллективе.

  4. Выводы: указание места подачи характеристики.

  Для примера ниже мы приводим типовые характеристики.

  Характеристика (образец)

  Примерная характеристика учителя

  Пример документа для ученика

  Примерная характеристика бедного сотрудника

  Пример документа для врача

  Пример документа для программиста

  Примерная характеристика сотрудник компании

  Образец документа учителя начальных классов

  Образец документа на учителя начальных классов (2)

  Образец документа на учителя иностранной литературы

  Образец документа на работу учителя

  Пример документа для выпускника школы

  Пример документа для выпускника средней школы (2)

  Образец документа для выпускника средней школы

  Пример документа для ученика

  Пример документа на выпускника

  Образец документа на выпускника 2

  Образец документа на выпускника 3

  Сампл Документ на выпускника 4

  Образец документа на выпускника 5

  Образец документа на выпускника 6

  Образец документа на выпускника 7

  Пример характеристики выпускника

  Характеристика (зразок) учня класса 10

  Зразок характеристика ученика

  Прикладная характеристика ученика 5 класса

  Психолого-педагогическая характеристика 6 класс

  Психолого-педагогическая характеристика ученика, ученика-правши

  Психолого-педагогическая характеристика

  Психолого-педагогическая характеристика ученица

  Характеристика грейдера


  Готовая характеристика ученика — это задокументированное описание качеств, присущих личности ученика — его способностей, навыков, черт характера.Характеристики и отзывы о практике студента должны быть представлены в качестве доказательства фактического прохождения практики.

  Какая информация указана в характеристике

  Характеристика обучающихся составляется руководителем производственной практики, проходящей на предприятии. Оформить можно на фирменном бланке компании или на обычном белом листе формата А4.

  Этот документ готовится к передаче в вуз.В характеристику входят все персональные данные студента и информация об уровне подготовки и полученных профессиональных знаний. Готовая характеристика студента-стажера предприятия — это уровень его специализации и квалификации. На основании этого признака в приложении к диплому выставляется оценка по специальности студента.

  В конце описания проставляется дата составления документа с подписью руководителя практики.

  Вот примеры характеристик студентов по результатам учебной, вводной, производственной, педагогической или преддипломной практики.

  1. Практика прошла на предприятии

  Характеристика

  Студент-практикант ФИО в период с 29.06.2015 по 12.07.2015 проходил учебно-ознакомительную практику в магазине ООО «Централ», расположенном по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 218 помощником вождя.

  На протяжении всего периода практики Ф.И.О. внимательно и ответственно относился к выполняемой работе. Изучил методы управления и основные методы мотивации персонала, обязанности персонала, попытался проанализировать хозяйственную деятельность организации за последние три года, ознакомился с порядком ведения различных управленческих документов, бухгалтерских документов, изучил организационную структуру предприятия. , участвовал в различной повседневной работе.

  Он выполнил всю порученную ему работу добросовестно и в срок.Он стремился получить новые знания, чтобы быть еще более полезным на месте практики. Неоднократно оказывал помощь сотрудникам организации. Руководство организации оценивает работу ФИО. отлично ».

  Комментарии по прохождению практики на ФИО. нет.

  Генеральный директор

  ООО «Централ» Иванов А.П.

  ХАРАКТЕРИСТИКА

  О прохождении квалификационной практики с 2015 по 06 июня 201 5 г

  в Общество с ограниченной ответственностью «Фасад»

  Студент Филипп повым Андрей Витальевич

  В процессе практики Андрей Филиппов изучил деятельность организации, а именно документацию организации и особенности организации работы персонала.По результатам проделанной работы студентом сформулированы рекомендации по совершенствованию управления развитием персонала в организации.

  За время практики зарекомендовал себя как высококвалифицированный рабочий, специалист своего дела. СРЕДНИЙ. Филиппов прекрасно находит общий язык с коллективом организации. Трудолюбие и высокая работоспособность — также отличительные черты Андрея Витальевича.

  Все вышеизложенное позволяет утверждать, что практика Андрея Витальевича Филиппова заслуживает положительной оценки.

  Руководитель организации (подпись) (расшифровка подписи)

  6.06.201 5 г

  ХАРАКТЕРИСТИКА

  о прохождении учебной практики студента РГТЭУ

  ***********************************

  Место практики ООО «Виктория»

  Стажировка с 15.04. 2015 по 28.04.201 5 г

  Руководитель практики от предприятия Л.П. О рлов

  За время прохождения практики *********** показал отличные знания в сфере коммерческой деятельности. Обладает самостоятельностью и желанием применять на практике и приумножать знания, полученные в РГТЭУ.

  *********** Умеет проявлять в жизни, в поведении, в отношениях в профессиональном коллективе общечеловеческие ценности — уважение к работе (в том числе чужой), к коллегам по работе, к знаниям. .

  В отношениях с коллегами ******** показал себя с лучшей стороны; внимательность, умение слушать и понимать, желание избегать конфликтов, стрессоустойчивость, умение идти на компромиссы — все эти качества незаменимы при работе в команде.

  Особо хочу отметить умение грамотно планировать свою деятельность в соответствии со стратегией развития команды и выполнять работу с максимальной эффективностью.

  В ходе практики ************** исследовал коммерческую деятельность ООО «Виктория». По результатам анализа разработаны предложения по совершенствованию коммерческой деятельности организации, представляющие значительный интерес и практическую ценность.

  Подготовленный практический отчет представляет собой законченную исследовательскую работу, выполненную на достаточно высоком уровне и отвечающую всем требованиям по актуальности, глубине проработки темы, обоснованности и достоверности выводов.Отчет заслуживает оценки «отлично».

  Директор ООО «Виктория» _____________________________ Орлова Л.П.

  Место печати

  1. Практика прошла в школе

  Характеристика студента-стажера

  Студентка Ипатова Елена Ивановна проходила практику с 01 октября по 28 октября 2015 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» (г. Краснодар, ул. Красная, 222).

  В процессе практики Елена Иванвона ознакомилась с учебными планами, планами внеклассных занятий и воспитательной работы. Студент также ознакомился с уроками истории, которые ведет учитель Т. Козловой. Под руководством и руководством этого учителя Е.И. Ипатова разработала и вела уроки истории в 7 и 8 классах согласно учебной программе.

  В процессе практики Елена Ивановна Ипатова проявила себя как формирующий педагог, умеющий находить общий язык, как с другими учителями, так и с детьми.подростковый возраст … Студент добросовестно выполнял задания практики, тактичен в педагогическом общении.

  Практика Ипатовой Елены Ивановны заслуживает положительной оценки.

  Учитель общеобразовательной школы №45 Комарова Е.А.

  Характеристики на ученика

  Светлана Сергеевна Лопатина проходила практику с 01 по 28 ноября 2014 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1».36 »(г. Новосибирск, ул. Шевченко, 21)

  Во время стажировки Светлана Сергеевна изучила документацию школы и администрации, ознакомилась с организацией воспитательной работы, проанализировала Госстандарт, учебные планы, методические разработки. Познакомился с работой учителей школы. Проводил наблюдения за уроками учителя географии Т.Н. Козловой. Под руководством и руководством этого учителя Светлана Сергеевна разработала и вела уроки географии в 8 классах.

  За время прохождения практики студентка проявила себя как хороший специалист, разбирающийся в проблемах детей. Легко находит общий язык с подростками, а также с учителями и психологами школы.

  По результатам прохождения практики можно сделать вывод, что студент показал знание теоретического и практического материала. Положительно можно оценить такие качества, как трудолюбие и дисциплина, ответственность и заинтересованность.

  Практика Светланы Сергеевны Лопатиной заслуживает положительной оценки.

  1. Общая характеристика ученика

  Характеристика

  Характеристики выданы на ___ полное имя. ______ ____ слушатель курса по результатам бакалаврской практики в период с 4 июля 2015г. по 15 августа 2015г.

  Студент (и) выполнил следующие задания:

  Перечислите все типы заданий, которые выполнялись во время практики.

  За время работы ___ ФИО ____ проявил себя как ответственный, исполнительный, добросовестный сотрудник, освоил специфику работы.

  Студент (ы) проявил себя как грамотный специалист, умело применяющий свои знания в практической работе, прилежно посещал и полностью выполнил установленную программу. В процессе прохождения практики студент (ы) показал (а) хороший уровень теоретических знаний, закрепил их практическими навыками с большой степенью самостоятельности в работе, принял активное участие в работе предприятия.

  Подпись руководителя, печать.

  Представленные примеры готовых характеристик для ученика помогут вам в составлении вашей характеристики, если потребуется.

  Узнайте стоимость помощи по работе! Это бесплатно!

  % PDF-1.5 % 1 0 объект > >> эндобдж 5 0 obj / Автор (Admin) / Создатель / CreationDate (D: 201

  065202 + 00’00 ‘) / Продюсер (www.ilovepdf.com) / ModDate (D: 201

  065203Z) >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 6 0 obj > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / XObject> >> / Содержание [41 0 R 42 0 R 43 0 R] / Группа> / Вкладки / S / StructParents 0 / Родитель 2 0 R / Аннотации [44 0 R] >> эндобдж 7 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 45 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 1 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 8 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 47 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 2 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 9 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 49 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 3 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 10 0 obj > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 50 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 4 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 11 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 51 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 5 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 12 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 52 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 6 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 13 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 53 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 7 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 14 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 54 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 8 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 15 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 55 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 9 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 16 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 56 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 10 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 17 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 57 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 11 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 18 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 58 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 12 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 19 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 59 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 13 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 20 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 61 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 14 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 21 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 63 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 15 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 22 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 64 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 16 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 23 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Содержание 65 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 17 / Родитель 2 0 R >> эндобдж 24 0 объект / Dest [6 0 R / XYZ 54 708 0] / Родитель 3 0 R / След. 66 0 R >> эндобдж 25 0 объект / Dest [22 0 R / XYZ 54 240 0] / Родитель 3 0 R / Назад 67 0 руб. >> эндобдж 26 0 объект > эндобдж 27 0 объект > эндобдж 28 0 объект > эндобдж 29 0 объект > эндобдж 30 0 объект > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 32 0 объект > эндобдж 33 0 объект > эндобдж 34 0 объект > эндобдж 35 0 объект > эндобдж 36 0 объект > эндобдж 37 0 объект > эндобдж 38 0 объект > эндобдж 39 0 объект > эндобдж 40 0 объект > транслировать x

  скинов Академии джедаев для одиночной игры

  Одиночный мод в лучших традициях Dark Forces I & II.Академия джедаев: как я использую скины или моды в одиночной пьесе. Steam community :: guide :: установка модов и карт. jk3files mirror; Академия джедаев; Скины; Подкатегории. ***************************** ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРЕД ИГРОМ **************** *********************** Установка: Сначала убедитесь, что вы удалили старый файл VaderVm (если вы установили старый VaderVM). Я добавил два дополнительных файла, чтобы вы могли добавить их в папку forcemodIII. Академия джедаев; Скины; Пакеты скинов; Файлы. Movie Battles II — это, пожалуй, самый обсуждаемый и популярный мультиплеер… Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy была.Приветствую всех! Это однопользовательский мод саблицы для Академии джедаев. Вселенная Звездных войн, Академия джедаев помещает игрока в создание персонажа, в одиночной игре необходимо создавать свои собственные «скины». Те, что я нашел в сети, прослушивают женские голоса. Одиночная игра. В основном я надеялся на что-то в этом роде, что-то добавит много отличных вещей в игру и графику, оставаясь при этом отличным одиночным игроком. Даш Рендар был нанят для контрабанды оружия в шахтерскую колонию, планирующую враждебный захват коррумпированной организацией, которая эксплуатировала его.Тренер джедаев теперь женщина с капюшоном, а мастера-джедаи теперь мужчины с капюшоном, в то время как все остальные джедаи, которые появляются, являются учениками падаванов. 29 ноя.2015 @ 7:27 Ага, жаль, что они… Скины. 28 апреля 2018 г. — Академия джедаев: как использовать скины или моды в одной игре. Это дало мне возможность научиться создавать карты JA с помощью GtkRadiant, писать сценарии, делать шейдеры. http://reportingwiki.rsna.org/index.php?title=Jedi_Academy_Skins_Single_Player&oldid=634. Рош, Кайл и Люк остались без изменений. Также я добавил поддержку «Akane Syria’s ROTJ vader saber».Кто-нибудь знает, где я могу найти мод скин тренера джедаев для одиночной игры? Jedi Academy: как, хорошо, я действительно хочу скачать однопользовательский мод «Дуэли» для jedi knight: jedi academy, но я не очень много других модов. Первый метод: вы можете использовать метод командной строки, когда вы удерживаете shift при запуске JA. Исправлена ​​ошибка Kilt to dcapeep3. Так я получил скин женщины-мандалорианки. Храм Массасси »Файлы» Академия джедаев Мод. Зайдите в Setup, нажмите «Mods» и выберите DF_Robotics Введите в консоли «map robotics» (shift + ~, чтобы открыть консоль). Об этом мой первый полный мод для игр Jedi Outcast / Jedi Academy.DoritoPasta. 95e9e21f84 Вы сможете использовать свой индивидуальный скин Jedi SP в MP. Как скачать star wars: jedi knight – jedi academy (pc) для. Выпущена для Jedi Knight, Академия джедаев: 25 апреля 2004 г. Это модификация для компьютерной игры Star Wars® Jedi Knight®: Jedi Academy ™ от Lucasarts / Raven Software. Dark Horizons Jedi Academy StrikeForce Plasma Skins Dark Forces MOD Я купил рыцаря-джедая для его сюжета и действия для одного игрока. Знаменитости; Кланы; Конкурсные работы; Другие; Пакеты скинов; Звездные войны; Транспортные средства; Файлы, которые я знаю, я могу использовать читы, чтобы изменить его модель игрока, но становится утомительно переделывать это каждый раз, когда я загружаюсь после смерти.Моддеры Академии джедаев долгое время работали над этим оружием, скинами и анимациями. Система автоклассирования персонажей для одиночной игры. Код активации Ni. Лучше всего попросить о помощи скиннера. 28 апреля 2018 г. — Академия джедаев: как использовать скины или моды в одной игре. Вот названия моделей NPC для этого пакета (с кратким описанием). Скачать скины Jedi Academy для одиночной игры, Скачать скины Jedi Academy для одиночной игры ∎∎∎, «Свежие ключи для Касперского Интернет-Секьюрити 2017», «Shabloni Portfolo Uchnya Pochatkovih Klasv», Jigsaw Puzzle Platinum Edition Torrents Ru, Программа обучения электротехники Need 2 Personal Разыскивается Моди на Машини Policii, Зинн и искусство обслуживания горных велосипедов Pdf Torrent, ISO 3046 1 Стандартные справочные условия Pdf, Bosch Maxx Wfl 1610 Руководство для бесплатной загрузки программного обеспечения, Loopmasters Minimal Underground Techno Vol 2multiformat Fttrc.Пакет скинов: Darth Algar- = Nam = -Reloaded: Nickermaster- = SAW = — Пакет скинов (Один) Один- = SAW = — Члены клана- [ZoU] — Набор скинов тамплиеров- [ZoU] -SunFire: Набор скинов 187-го легиона ( 1.0) 1.0: ObroaSkai = SoH = Air = SoH = Airtrooper [SCA] Clan Pack: Unifermius Matty [tB] Skin Pack… Вы не можете использовать метод, используемый в Jedi Outcast. SafeDisc Retail DRM больше не работает должным образом в Windows Vista и более поздних версиях (уязвимые версии см. Выше). Звездные войны фильм дуэли 2 окна полный файл мод db. !! По сути, это модель VaderVM с множеством дополнительных вещей.Скины Академии джедаев Загрузка для одиночной игры Средний рейтинг: 5,6 / 10 3324 отзывов Код активации Ni. Я также добавил несколько дополнительных NPC, которые были созданы для развлечения. Это мод, потому что он добавит вид / класс в пользовательское меню джедаев, в котором вы создадите свой собственный мандо так, как хотите. Игра: Jedi Knight: Jedi Academy. Он перезапишет существующую модель Таскена в основной игре, включая командные скины. STAR WARS ™ Jedi Knight: Jedi Academy ™ Все обсуждения Скриншоты Трансляции Видео Новости Руководства Обзоры.STAR WARS ™ Jedi Knight: Jedi Academy ™> Общие обсуждения> Подробности темы. Новый рендерер, звуковая система, доработки движка. Академия джедаев: невозможно присоединиться к многопользовательскому серверу. Я заметил JA + и Movie Battles, которые звучали потрясающе, но я вообще не планирую играть онлайн, поэтому не уверен, насколько они жизнеспособны. Игра: Jedi Knight: Jedi Academy. Star wars jedi knight: jedi academy скачать. Согласно блогу Mod DB, большая часть главы 2 завершена, поэтому, надеюсь, мы не будем слишком долго ждать продолжения этого.Информация о пользователе: Marz. Знаменитости; Кланы; Конкурсные работы; Другие; Пакеты скинов; Звездные войны; Транспортные средства; Файлы. Вы не можете использовать метод, используемый в Jedi Outcast. Скины Академии джедаев для одиночной игры. Щелкните «Одиночная игра» или. 5 сентября 2003 г. Примечание: только для одиночной игры Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy ™ позволяет # 141 — Skywalker Skin — Автор: SkywalkerFan15 (член). Я знаю, что вы можете использовать читы, чтобы изменить свою модель одиночной игры, но я не знаю, как это сделать со скином. Я скачал какие-либо моды, чтобы добавить дополнительные расы или что-то в этом роде. Показано 1-7 из 7 комментариев.Knights of the Force предлагает широкий спектр дополнений для Академии джедаев из серии фильмов «Звездные войны», включая 70 новых моделей, 100 скинов, 25 новых световых мечей, 80 карт, 20. Все, что я, кажется, нахожу, — это новые скины для световых мечей и тому подобное. . Заходим в установку, нажимаем на Mods и выбираем DF_RoboticsType robotics map в консоли (shift — открытая консоль) About Это мой первый полный мод для игр Jedi Outlier / Jedi Academy. jk3files mirror; Академия джедаев; Скины; Подкатегории. Spanki’s i9000 SITH Custómization (Skins) 132: 6263: 11: JK3: The Academy (шестой — v3) (Road direction) 83: 5898: 12: JK3: Star Wars Jedi Knight: Однопользовательская демонстрация Академии джедаев (признанные продукты).Загрузки jkhub. (возможно, с несколькими бонусными маршрутами для многопользовательской игры). Он будет содержать много. (имейте в виду, что это работает только с NPC) Были добавлены новые звуки, но на самом деле они используются только NPC. И последний, но не менее важный эпизод 3-го эпизода «Звездных войн»! [решено] руководство по установке mb ii на mac / macintosh. Демоверсия одиночной игры Академии джедаев. Кастомизация Spanki’s SITH (скины) 132: 6263: 11: JK3: The Academy (v3) (Карты) 83: 5898: 12: JK3: Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy для одного игрока (официальные выпуски).Jedi Knight II: Jedi Outcast, побочный продукт, Академия джедаев позволяет игрокам создавать своих собственных джедаев, тренироваться в Академии под опекой Люка Скайуокера и Кайла Катарна и в конечном итоге выбрать путь Светлой или Темной стороны. Силы. это лучшая игра во франшизе. Инструкции: 1) Чтобы использовать NPC, вам нужно будет активировать читы, вот как вы это делаете. Скины. Сначала я добавил поддержку NPC (Non Player Character) для использования в одиночной и многопользовательской игре (с активированными читами).Активируйте консоль, нажав shift + tild (~). это лучшая игра во франшизе. Поддержка одиночной игры, читайте инструкции ниже. Это однопользовательский мод сабли для Академии джедаев. Совершенно новый релиз моддинг-сцены Российской Академии джедаев и свежее одиночное приключение с Кайлом Катарном: Абсолютный Марти Стю в главной роли. Скины Академии джедаев — Обнаженные? — последнее обновление 21 ноября 07 в 12:11. Одиночная игра не запускается — последнее обновление: 30 апреля 07 в 15:49; Есть ли код для скина hoth для одиночной игры? Звёздные войны: Битвы в кино II.«Звездные войны: Рыцарь-джедай: Академия джедаев»; новичок в игре, какие силы и оружие мне следует выбрать? в целом JA — это более продуманная игра SW. Это скины, которые я сделал для Jka, которые включают: jango, boba, jaster, montross и myles. Марз 12 лет назад №1. Где найти последний патч для Star Wars ™ jedi knight jedi. Автор титульной версии; 1-Hit-Kill Mod: Phillio: Собранный Jedi Kyle Mod: N3G1 @ Attack of the Trekkies! Войсковая поддержка включает охотников за головами, штурмовиков и имперских протокольных дроидов.Храм Массасси »Файлы» Уровень одиночной игры Академии джедаев происходит во время атак Культа Рагноса на Академию джедаев. Звездные войны: Рыцарь-джедай: Академия джедаев была. Модификации скинов персонажей для Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (SW JK: JA) любые моды для добавления дополнительных рас или чего-то еще. Показаны комментарии 1-7 из 7. Movie Battles ii звездные войны многопользовательская игра. Описание. «Вот два способа включить безумное расчленение в Jedi Academy SP. Более сфокусированная и изощренная, чем Escape Yavin IV, это одна из наиболее совершенных одиночных кампаний, в которые я играл, хотя по-прежнему сбалансирован для опытных игроков.Описание: Этот файл заменяет скин Кайла в одиночной и многопользовательской игре на скин джедая. Звездные войны: рыцарь-джедай 2 скачать. 22 октября 2003 г. Храм Массасси: уровни одиночной игры в Академии джедаев. тоже есть создание персонажа! Catz для нескольких игроков и для одного игрока. Более сфокусированная и изощренная, чем Escape Yavin IV, это одна из наиболее совершенных одиночных кампаний, в которые я когда-либо играл, хотя все же… плюс у JA есть дополнительные игровые виды на выбор. Джедай. Оригинальный мод включает 13 длительных миссий, новые световые мечи, новые способности и улучшенные визуальные эффекты.Этот мод изменит внешний вид нпс jedi, jedi / j2, jeditrainer, jedi / master и jedi_random, которые появляются в одиночной кампании, чтобы напоминать приквеловых джедаев. Кстати, это для одиночной игры в автономном режиме. Звездные войны: рыцарь-джедай академия джедаев (Mac цифровая загрузка. 29 ноя 2015 @ 12:40 однопользовательские скины? Демо-версия Jedi Academy SP Описание: однопользовательская демоверсия. И если да, то как? Совершенно новый релиз от Российской академии джедаев сцена моддинга и новое приключение для одного игрока с Кайлом Катарном: Абсолютный Марти Стю в главной роли.Запуск Академии джедаев, одиночный режим. По пути они столкнулись с Последователями Рагноса, культом ситхов. Вы можете, если вы конвертируете их, чтобы перезаписать скин sp по умолчанию, что означает, что вам нужно выполнить кучу переименования файлов. [решено] руководство по установке mb ii на mac / macintosh. Я немного почитал, и мне показалось, что исцеление и силовой захват были хорошим выбором. Когда они приближались к месту назначения, их шаттл был поврежден и вынужден был совершить аварийную посадку. Это улучшенный порт моей одиночной кампании, выпущенный для Jedi Knight II: Jedi Outcast в 2003 году.Одиночная игра — войдя в игру, нажмите Shift и tild (~), чтобы активировать консоль. Звездные войны академия джедаев скачать игру gamefabrique. Поскольку я сделал это для Академии джедаев, я воспользовался его причудливыми эффектами, которых не хватает JK2: в частности… Тема заархивирована; Другие темы с этой доски … новые модели персонажей и настройки: Dore21: 4: 6/8 17:39: Почему в этой игре до сих пор нет онлайн-матчей с ботами? Скины / Текстуры / Моды меню; Графические моды; Битва Используйте чит-код. 6 нестандартных рукояток и 1 бонусная рукоять.плюс у JA есть дополнительные игровые виды на выбор. Показаны комментарии 1-2 из 2 = AJC = MidTaurus. Star wars jedi knight: jedi knight academy для mac скачать. Для Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy на ПК был задан вопрос вопросов и ответов по GameFAQ под названием «Скины из« Звездных войн »? Открытые миры, а не коридоры. Плюс я добавил еще несколько вариантов. Просто поместите файл RedSaberSP.PK3 в свой:» C: \ Папка Jedi Academy \ Gamedata \ Base «и все в порядке. Это дало мне возможность научиться создавать карты JA с помощью GtkRadiant, писать сценарии, создавать шейдеры.

  Pastewka Das Gulaschessen, Langwieder See Hunde, Корнелия Грёшель Гевихт, Юлия Гёдеке Бранденбург, Золотая пальма 2019, Отель Garni Pörtschach,

  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ

  Анджейчак А. (2000) Психолого-педагогические условия формирования творческой личности ребенка в образовательных учреждениях.Обдарована дитина — Одаренный ребенок, 5, 8–13 лет [В Украине].

  Болл, Г. О. (1992) Про важные характеристики здоровья и принципы их врагуання у навчально-виховный робот. Психология — Психология, 32, 59–74 [на Украине].

  Барко В. (2000) Психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала личности учащегося в навально-виховном процессе.Тернополь: ТНУ [В Украине].

  Богоявленская Д. Б. Пути к творчеству. М .: Знание.

  Вильга, И. (1998) Врахування сталих индивидуальных рис особенности як аспект гуманизации навчання и виховання. Педагогика и психология — Педагогика и психология, 2, 61–67 [На Украине].

  Волобуева Т. Б. (2005) Розвиток творческой компетентности школьников // Управление школой. Харьков: ГНУ [В Украине].

  Кремень, В. (2001) Освита в Украине: состояние и перспективы развития. Теория и практика — Непрерывное профессиональное образование. Теория и практика, 4, 56–81 [На Украине].

  Лушин, П.В. (2012) Два измерения принципа «непричинения вреда» и экологического кодекса. К .: НПУ имени М.П. Драгоманова [В Украине].

  Максименко, С. Д. (1998) Основы генетической психологии. К .: Институт психологии им. Костюка Г. С. [В Украине].

  Павловский М.А. (2001) Стратегия развития общества: Украина и мир.К .: Техника [В Украине].

  Подмазин С.И. (2000) Личностно ориентированное образование: социально-философское исследование. Запорожье: Просвита.

  Савчин М.В. (2001) Духовный потенциал человека. Ивано-Франковск: Вид-во Плай [На Украине].

  Школа своими руками. Як бути организация в школах

  Школьники є окрэмою категорию лиц, по которым право отказать детям от детей.Он проводится перед детьми, когда они ночуют в священной закладной, что является большой государственной аккредитацией. Академический билет ученого может пройти через умы паломников.

  Документ о перемещении по месту должен быть предъявлен при входе в транспорт. На новом есть определенное количество научных данных, а также наклеена фотография. Если срок закончился, необходимо его продолжить, так как документ будет считаться неповрежденным.

  Чтобы пользоваться пільгами, папе нужно сразу подавать документы для регистрации. Это позволит сэкономить несколько копеек в семейном бюджете. Тима больше неловко видеть.

  См. Федеральные палки

  Обязательства всех регионов по включению положения о федеральных законах, которые не позволят школьникам менять детей. представлены в виде:

  • надання скидки на проезд;
  • вы можете получить помощь;
  • корм для детей без кошек;
  • введение учреждений культуры по низким ценам;
  • безкоштовной медицинской помощи;
  • отказ от ваучеров;
  • выдачи школьной формы и канцелярские товары.

  Для регистрации паломников необходимо предоставить документы, так как право школьника на помощь обеспечивается. Перейдите к приложению об образовании в школе.

  Особенности региональных паломников

  Во многих регионах действуют правила оказания социальной помощи. Практически везде есть безшкольные или паломнические поездки, и в школу могут ходить не только школьники, но и студенты. Для оформления дополнительной помощи требуется документальное сопровождение.

  Майже во всех регионах есть научный билет, дающий право паломнических поездок на транспорте. Школьнику нужно лишить себя документа.

  Кому нужна паломническая поездка?

  В 2017 году количество человек, которые могут обратиться к электрикам без банка, может:

  • детей інвалиди;
  • ветерана, інвалиди;
  • туши, кольчужный вязный кабель.

  В большинстве регионов есть компенсации за проезд в общественном транспорте:

  • пенсионерам;
  • для школьников;
  • для ученых средней и продовольственной ипотеки.

  Категория скинов колосса должна подтверждать их статус, чтобы они могли искать дополнительные документы. Ученым необходимо предоставить доказательства из школ, а студентам из университетов и колледжей нужен студенческий билет с матерью.

  Проезд железнодорожным транспортом

  Растяжка до скалы, до 15 червей, для лиц от 10 скалистых до дин пильгового проезда. Для исправления академического билета школьника необходимо увидеть ряд умов:

  • Для учеников 10-14 лет важно указать дополнительную отправную точку;
  • Школьникам 14 лет, и им необходимо предоставить документ, подтверждающий право отказаться от политики Польши.

  Как только вы его видите, вы видите академический билет. Вытянувшись к началу судьбы, кроме букв, власть позаботится о скидке в размере 50% от курса обмена обыкновенного билета. Лето школьникам, своим «10 камням», такой дополнительной помощи мало. Цена привязана к тому, кого обманули в РЖД. Выпускники, которые уже не являются школьниками, называют себя учениками старших классов, поэтому они быстро отправляются в паломничество.

  Правила отказа от книги

  Учновский перевод Последние 10 лет действуют правила:

  • тренеру железной дороги требуется пожертвование, как учителю в школе;
  • возьмите с собой документ, подтверждающий личность школьника и посетителя;
  • на дату 14 лет, матерям нужно предоставить право паломникам.

  Что написано в справочнике?

  Довідка, оформленная в школах, в большом формате.Там они виноваты в том, что про школьника и начинающую ипотеку. В качестве обязательной информации для регистрации:

  • П. И. Б. учёба.
  • Укажите юридический адрес.
  • Реквизиты для ипотеки.
  • Подпись директора.
  • Печатка.

  Только если документ верный, он будет використовуватися для отримання скидки на проезд.

  Правила оформления билета

  Для разового академического билета вам понадобится виконати неудобного дизайна по вашему дизайну:

  • необходимо добавить бланк научной квитанции;
  • злыва вставить черно-белую фотографию школьника, виновного в сообщении новости;
  • затем документ подается в офис первоначальной ипотеки;
  • секретарь составляет расписку о получении, а также печати и подписи;
  • учнивский билет на электропоезд оформляется вытаскиванием.

  Документ діє 1 рік, по которому надо продолжить, так что буду знаком с кабинетом школы.

  Чем заменить школьника?

  Учновский билет можно обменять на тех, кто хочет рассчитывать на 1 вид транспорта, например автобус. Доехать до Тоди можно на метро, ​​трамвае, троллейбусе. В последних версиях документа документ не будет виден.

  Для добавления билета на автобус вам понадобятся:

  • школьное свидетельство;
  • копия документа, утвержденного лицом;
  • копейка;
  • Если вы покупаете билет для папы, вам понадобится паспорт.

  Детский билет в образовательную школу 5-7 лет. Цена билета на проезд в метро на метро составляет 350 рублей в месяц, а на наземный транспорт — 230 рублей. Простенько служить протяжкой начала дня для перевозки транспорта.

  Регистрация социальной картинки

  Регистрация социальной картинки отображается в скине МФЦ, прямо с территории республики. Для прохождения регистрации необходим паспорт или справка о человеке, знак первоначальной ипотеки.Бажано сфотографирую 3 х 4 см, зроблену в ближайшую пивроку. Дети от 14 лет вправе самостоятельно подавать документы. Отцам нужен паспорт.

  Карту просматривают через месяц. На весь период можно распечатать командно-часовой академический билет, позволяющий перенасыщаться наземным транспортом. На всех в кассе Мосгортранса нужно предъявить комплимент от МФЦ, дополнение к первоначальной ипотеке.

  Інші види пілг для школьников

  Помимо путешествия школьники ждут первых паломников.Ученые из початков классов сегодня безкоштовно червячки. К примеру, отдельным категориям населения необходима дополнительная помощь.

  Для школьников принимают участие в ознакомлении с музеями. С 1 июня 2015 года дети до 18 лет могут посещать федеральные музеи без кошерности. Установите свои правила управления регионом. Во всем ассортименте нет единых норм, стоимость билетов и появление спроса становится известно давно.

  Например, детям до 16 лет не нужно ничего платить за администрацию Кремля. Если вы идете в музей, то нужно заплатить 500 руб. Издание Государственной Третьяковской галереи бесплатное для детей до 18 лет, а также для студентов.

  На поминки ГМИИ им. А.С. Пушкина могут пойти школьники до 16 лет. Информацию о безымейных музеях вы можете увидеть на сайте Департамента культуры Москвы.

  Здесь могут быть бутики и магазины со всего региона. Путевые билеты позволяют снизить vitrati до того же уровня за услугу. А в случае бажанны можно оформить проездной на любой транспорт, гадость, а документ нужно держать при себе.

  учиться, класс, от младшего до выпускника, надо место, чтобы взять уроков.

  Стиль для школьника должен быть функциональным, удобным и непрофессиональным.Чаще всего для детей выбирают елки буквенных таблиц.

  Ежегодно, если с первого класса обучения компьютер, на столе есть виноватое место на новое.

  заготовка школьный стол своими руками — означает эконом на семейный бюджет. Есть возможность превратить фасон в стилус по-новому дизайнер річ.

  Варианты школьных столов

  стиль для первоклассника Виноват, но у нас просторно, места для людей и детей хватает.

  для более перевеса учна может быть добавлена ​​или изготовить багатофункциональный стиль визуувная панель для клавиатур і без полицейских или экранов на поверхности.

  Что еще более важно, schob roboche misce baby boulo максимально удобен, и все необходимые для принятия речей были известны вручную.

  Школьные столы можно абсолютно отпустить за вызывающим виглядом и дизайном — от простого кутовича и прямиком креатив


  открытый стиль


  парта стальная

  Стиль для школьника

  Не будем посмотрите типов буквенных таблиц, которые стояли на всех русских квартирах в 90-х годах прошлого века.такие столы утомительны у виконанны.

  Ясный невидимый стиль с А-образными ногами (козочки) и целиком довгою стилист. Кроме того, старую дверь можно покрыть полотном с ровной поверхностью.

  пошагово

  Croc 1. Розкреслюют и виризаамо стилист. Обробляеммої наждачной бумагой или шлифувальной машиной. С боковых сторон можно поменять окантовку специальной ухоженной окантовкой , продается в wake-up shop.

  Брутальный респект: с кантом ширина готового ложа 72 см!

  Croc 2. Отражаем 8 досок дожиною не менее 75 см (при необходимости край нужно будет использовать с электрическим лобзиком)

  Croc 3. кут нахил доска для козла есть виновных в таком деле в сумме с помощью стены 75 см. Для всего виризамо малых брусков, так же будет расташовываться между верхними частями опор.Ширина между нижними частями виновата 22 см.


  Croc 4. Две доски 70 см Подтвердю два отверстия 9 мм (для крепления козочки). Открой свою вину на пивном відстані! выше vidstupaєmo близко на 3,5-4 см, все лежат в ширину доски. В верхней части нижка посередине открыть отверстие 9 мм. Болты мебельные скобяная, низкая и высокая конструкция с автоподзаводом.

  Брутальный респект: размер болтов 6 мм, а диаметр отверстий под них 9 мм! Цена нужна, чтобы стол был прикреплен к верху.


  Croc 5. На нижнюю часть козочки закрыты две планки завдовжки 19см. Высота балок не менее 3 см от подлога. На брусьях ставят две доски , которые будут обслуживать с торцом , закрытым самоблокирующимися винтами.


  Croc 6. Заморозив сиденье между козлами, прикручиваем к нему деревянных брусков, щоб стенку для зыжджати.


  по хорошей стикости стилист рекомендовал дюбеля. Для всего слайда открыть отверстия в подходящих досках глибином 8 мм, а в стилистах 22 мм. Шканти сдвинули занурити v , клей ПВА и вбиваем его в доску, после чего аккуратно присаживаем на них стену. для такого массива стол требует 2-3 дюбеля со стороны обшивки.


  Croc 7. Все деревянные детали лежат на столе фунт протек. Для детского стола необходимо использовать не менее 3 мяча (Schhob vin buv не щепетильно относится к вологам). Кожен мяч виноват , еще засохли. Писля свисает с остального шара, стальные фарбают или притираются. Можно зайти на лак Трои барвник, щоб надать тебе нужно видтинок.

  Примите к сведению: по бажанням стилю можно украсить.Найдите для детского стола подходящую технику декора, например, «Подарить детям веселых малышек» или украсить стилиста изображениями любимых героев ребенка.

  Школьный стиль для двоих

  давай поиграем я практичный вариант для двоих возможно кутовый стиль Для кожного ребенка более надежный микс был дан visuvni коробок для зберигания навчального приспособления.
  Ширина стекла 600 мм, толщина 16 мм.

  step by step

  Croc 1. viconati распилил материал или заменил его в столярной мастерской.


  Croc 2. взять все коробки. Їх виноватых пойти 6 больших (3 шт. На кожаном тумбе стола) і 4 маленьких ящика для детей от самого стенда. open pid Confirmati Сверло Фостнера за приспособлением. К обшивке коробки с цветами прибивается оргалит.

  Жестокое уважение: Подтверждение может быть заменено экстравагантным самопомощью, но не на все надежды.


  Croc 3. За помощью кутова зажимом подбираем бордюрный камень. с самопомощью непосредственно для ящиков.


  Croc 4. Подобрал фасон. тумба i bichnu стопка малогабаритного ДСП сверху. Более крупный изогнутый лист назад стинки. Установлю прямо на фасады коробок .


  Croc 5. В том же ранге, Zbiraєmo другая сталь , которая будет на больше для рахунка на двух постаментах.

  Croc 6. Переустановите стилус на короткий style Для tso я прикручу его к маленьким листочкам .

  Croc 7. Crypimo ребро жесткости до еще один стол .


  Croc 8. Подниму фасада на большие ящики, рядом с ними ручки. Оргалит.

  Schob baby bulo удобный працювати за новый стол, сдвинул врагувати начало:

   • Ширина детского стола виновата от 60 до 80 см, а от 120 см.
   • Ребятам нужно больше рабочего места , детей нет.
   • Roboche mіsce школьнику рекомендуется организовать біля вікна.
   • Обовьязково варто подставка на стену светильник спрячем подсветку. Для правшей свет виноват в падении зла, для левшей — для правшей.
   • Стилец виновен в бутти зручим, його назад — грубо с вигином. Удачное решение — ортопедический кристалл .
   • экран мониторов для роботов виноваты нижние глаза под углом 15-30 градусов.

  • Колорова гама Мастерство виновато в попытке убежать от ребенка, которого не нужно грабить, но оно непросто и ослепляет неуклюжими цитатами. Аляписто стиль может вида отделять от дома завод. Отправьте свой запрос для получения более подробной информации и меблировки.
  • Аксессуары varto pidbirati creative форма: на детском столе есть собственная родинка.Диловый минимализм — не лучший вариант для ребенка.

  Стиль Як зробити для школьника своими руками, восхищаемся видео:

  У нас есть несколько статей о тех, кто создает пенал для школы сразу с ребенком.

  Ни для кого не секрет, что если ребенок хочет быть матерью, это как одноклассник, потому что он не просто ребенок в приюте, а позволяет своим одноклассникам быть на виду. А как вы можете помочь мне видеть красивее, ниже я его сдам? Поговорим о пенале.

  Красивые, прикольные школьные карандаши своими руками: идеи, фото. Як украсить школьный пенал, испортить своими руками?

  Оже, на слух, можно с идеями познакомиться. Рэп тявкает вокруг них надихне?

  Як зробити гарний школьный пенал с бумагой и картоном: meister class

  Чтобы узнать о подходящих школьных принадлежностях , обращайтесь:

  • Цилиндрическая картонная туба

  ВАЖНО: Для того, чтобы сложить робота, я не могу обклеить трубу, но возьму.Например, с-пид бумажного полотенца.

  • Обгортковый или звездчатый цветной папир
  • Картон ризнобарвный
  • Гумка — не беда, пуля широкая. І цвет
  • дирокол
  • канцелярские ніж
  • Клей ПВА или двусторонний скотч

  Сделать заказ:

  • Заготовка картонная требуется раздача для помощи ножа на две части.
  • Кожу с обрезанных деталей необходимо аккуратно тонировать в цвет папира. Для соскабливания переходим к клею, а также к скотчу.
  • теперь варто гофрируют цветной картон в трубку в таком ряду, что цилиндр может быть расширен в середине описания заготовки.

  ВАЖНО: Цветной картон виноват примерно на 3-5 см от верхнего цилиндра.

  • Тогда возьми я маленький картонный цилиндр Параллельно один к одному нужно утвердить диркопивач открыть два.
  • Откройте его и необходимо растянуть резинку , закрыв ее узликами. Такая гумка поможет пеналу закрыть.

  Як на кольцо с крючком и спицами Пенал школьный для оливок и ручек: схема с описанием

  Такой пенал не в виде каких-то складных плетенок, в готовом виде он еще проще. Чтобы узнать о подходящем пенале для новичков в области вязания , необходимо знать:

  .

  ВАЖНО: Пряжа должна быть обработана — в этом случае пенал будет обрезан.

  • Спицы или крючки
  • Товста голка
  • Goodzik

  Теперь вы можете начать:

  • Надо заплатить 30 витых петель. Потянув петлю от крючка к другу, необходимо открыть 29 магазинов Пряжа не требуется.
  • Теперь еще один ряд. varto open Я разверну петлю.
  • В наступательном ряду надо менять 29 магазинов … Накид опять не требуется.
  • Як тилки, высота прямой кишки примерно 23 см, остальные ряды можно заполнить.
  • 2 сбн
  • Пропустить 2 петли
  • 5 сбн, здіснюванных в одну петлю
  • Пропустить 2 петли
  • Пропустить 2 петли
  • В один цикл — 5 знаков
  • 2 сбн
  • Петли витые в наборе 10 шт.

  ВАЖНО: растягивать нужно в ту же петлю, как вы фигурировали перед скрученными петлями.

  • Пропустить 2 петли
  • 5 СН, здіиснюванных в одну петлю
  • Пропустить 2 петли
  • знаю пропуск 2 петли
  • 5 вп в одну петлю
  • Пропустить 2 петли
  • 2 сбн
  • Нижний край отрезанная прямая кишка Варто сходит с ума.
  • Кромка верхняя, гирлянда, навпаки, надо подоткнуть.
  • бични шви варто обробить стовпчик без накида.
  • На завершающем этапе пришиваем гудзик.

  Пенал Як зшити для школ из тканей: викрийки, инструкция. Як зробит школьный пенал для девочки не моргая своими руками?

  Для девочки вы можете сделать простой пенал из ткани алевитонен. Для нового требуется:

  • Ткань
  • Ножи
  • Пистолет для горячего клея

  Аксессуар наготове без говна по рангу наступления:

  • Кусок ткани и прямоугольной формы требуется навпил итак, на фото обозначен як

  • бичний край необходимо форма

  ВАЖНО: Робиты це костюм ровно.

  • верхний край теж бажано форма

  • За помощью клея познакомимся с некоторыми деталями заготовки

  • Теперь нужно взять Я дам крупный план худощавой женщины і перед областью примерно до середины пустого конверта

  • Смужку потом можно приклеить. Але обовьязково к нижней части заготовки

  Пенал готов! Як эм користуватися?

  • По центру конверта подходят ручки и оливцы

  • stink curl up сплошной конверт

  • Давай заблудимся застрянем в университете Приклею мазок

  Можно использовать ткани детские и пеналы.Ось, например, форма для пенала-кохин:

  Як зшити пенал школьный и из фетра на блискавці для пацанов?

  Материалы пенала:

  • блискавка
  • темы
  • голова
  • Ножи

  Робот виновен в следующем:

  • Войлок необходимо подготавливать 2 прямоугольных

  ВАЖНО: Ширина одного виновата примерно в перекручивании ширины одного.

  • блискавку необходимо розташивать сама між сім инідрезки материала
  • Теперь надо шить
  • Заглушка Roztashuvati обязательна так, щоб большая часть была выше , а блискавка — ближе к левому краю
  • сейчас силуэт кита. Блискавка когда цём виноват в падении на пасть
  • Комплект см.
  • требуется виризати другой силуэт
  • сейчас черга глаза

  ВАЖНО: Для них должен быть знаком небольшой кусок войлока и чорна гудзик.

  • Можно виризати с белым войлоком фонтан
  • Превратив заготовку в навиворит, необходимо її стежка
  • Только песня возможна виверна сталкивается с китом

  Як зшити пенал для школьных джинсов? Как сшить пенал-косметичку для детей и старшеклассников девочек и мальчиков своими руками?

  Старые джинсы можно узнать практически от каждого.Особенно у пидлиткив. Вы можете подарить другу жизнь на виді модный пенал , потребуется:

  • Два куска джинсовой ткани с кожей размером 26х12 см
  • Ткань для подкладки аналогичного размера. Бажано, щоб цэ був лев
  • Такой же кусок ватина за размером
  • Блискавка дожиной 25 см
  • Воск оливковый, головки, нитки, ножи. Важна швейная машина
  • декоративные элементы

  ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Для более эффективной уборки в школе необходимы дополнительные кусочки ткани.

  Як майструвати пенал? Керуватися костюм наступление простоя викрийкою , Яка иди для приготовления косметички:

  Росеміри, вычайно, можно поменять. При этом необходимо помнить тем, у кого необходимо перекрывать припуски для пошива хоча б на 1,5 см. Видимо, перед ужином может потребоваться сменить игру.

  Для того, чтобы закончить квилтинг, можно быстро запустить схема:

  • нарисовано линии восковых маслин.Ватин с джинсами можно носить с дополнительными каблуками-шпильками.

  • Затем вы можете изменить прокрастинации, повторить то же самое и с другой частью джинсовой ткани.

  Пришла
  • Черга принесли блискавку. Лицевую часть пришить к джинсовой ткани с помощью ватина.

  • сейчас черга колодки в лев. Надо прошить к звенящей стороне поворотника.

  ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Вы должны подметать переднюю колодку или просто идти.

  • На наступательной части заготовки добавить блиск аналогичного ранга. Вытаскиваем из сумки 4 куска ткани, прикрепляем к блиску с других сторон.

  • Теперь вам нужно получить моргание z’єднати ткань по периметру. Это те самые, которые нужно собрать с подушечкой. Бажано на Цому среди детей молодежи — так что зловоние точно не застрянет.
  • лишается пенала wyvernuti с лицевой стороной i , заправленной в новый контейнер.

  Як зшити пенал для школы с двумя домиками для школьника? Як зшити пенал для математической школы?

  Для пенала с двумя домиками, знать:

  • Шматочки шкіри или хоча б шкіризаминник формат А4 — 2 шт. Їx вы можете узнать у мастеров галантереи или просто забрать старую неиспользованную сумку.
  • Цветные шматочки шкири
  • блискавка довга
  • Капроновая нить товстиш
  • Головки — 2 шт.
  • Газета «Папир або» для выкрики
  • Гумка, линийка, олива или ручка, креида, ножи
  • Зажигалка для сырников
  • Шило, молоток, праска
  • Доска для нарисовки
  • Виск со скальпелем бажана, эль не обязателен

  Вы можете запустить робота:

  На аркуши бумажка требует намалувати викрийку. Зручный размер — 245х195 см. Хорошо сразу округлить кути.

  ВАЖНО: Для всего необходимо взять круглый предмет диаметром около 5 см.

  • Отриман викрийк нуждается в перед выворотом шматочка шкіри. Обойдя нужно проверить две заготовки. Как только он победит, за припасами выходить не надо. Робот выполняется из кожзаменителя, с учетом припуска внахлест 1-1.5 см.

  • Якшо материал тонкий, рекомендуется ударить його дублерина. В целом необходимо проверить дублерин на основе двух маленьких кусочков, которые нужно прикрепить к бокам коробки и просувать. Рекомендуется сверху росташувать сухой тряпкой.

  • Дошло до декора. Я хотел бы оформить пенал на виді листа шкільного зошита, можно небольшой специальной шматочкой шкіри зробити сформировать такой лист.

  ВАЖНО: Найголовнише — раскрашивать все детали в зеркальном отображении.

  • сейчас требуется развертка на швейной машине. Центральные нити при привязке к вывернутой стороне.

  • Расстояние от шматочків колоровой шкіри возможно виризати бэ-яку апликацию — цифр, букв, листьев. Тлеить — малювать в зеркальном отображении на материале. картинками Вир_заются и пришиваются на пенал.

  • Так как край заготовки не закруглен, достаточно выпрямить. Намазав комки клея, а затем прибив их молотком. Ostannє varto robiti сквозь ткань.

  • Пора приклеить поворотник. У целой партии не по делу, приклеен посередине пенала, как показано на картинке.

  ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Поскольку мигалка имеет металлический наконечник, легко увидеть и спрогнозировать линию визирования.

  • Нам потребуется наклеить блистер по периметру майбутный пенал. Первый наклеивается аналогично первому, только эль навпаки.

  • пора надеть на внутреннюю часть пенала. С шилом на торце сбоку значит несоответствие, если есть гумка для прикола шкильной насадки.

  • см. небольшой кусок шматочків гумок.
  • Для помощи ножом или скальпелем varto virizati откройте, через як гумки будет крепиться.
  • Гумки достают в раскрытую и застежку швейной машинки.
  • І человек, на живую часть требуется клей . Але тоже бажано ой шить … По остальным строчкам сделал необходимость поменять, введя 2-3 см по краю пенала, подписи.

  • Теперь можете взять Я использую нейлоновую нить. Если обмазать воском — так не надуешься и не станешь красивее ковзати. Кинці струны нужно вставить в изні гола. Если один тянется в проем, другой вовлекается в проем прямо перед собой. Робит не нужен в университетах кинчи — это просто опалять кинци.

  В таком пенале можно уместить не только оливци-ручки, но и математический аксессуар к строчке.Вы можете украсить этот аксессуар цифрами.

  Помитити, змаиструвать пенал своими руками можно не так аккуратно. Крошки терпения и крупица фантазии — а ось — это уже оригинальный школьный аксессуар для уже готового ребенка!

  Варианты оформления автономных пеналов Rizni: Видео

  Школу Деяки легко сбить мокрыми руками — требуется лишь терпение и немного фантазии. Дитина сразу с вами может потратить час в спешке на творческий процесс.К тому же у школьника будут эксклюзивные канцелярские товары, которые мелодично кричат ​​из острот.

  Для отцов распространенного способа экономии — пеналов, доставка тарелок в магазины по-прежнему обходится недешево, да и ручные материалы в конце обойдутся гораздо дешевле. Вы узнаете ряд инструкций по настройке канцелярских принадлежностей своими руками.

  Пенал для оливок своими руками

  При правильном сидении можно сделать украшающий школьный пенал.Красивее, как в будке швейной машинке — с помощью подросшего ребенка можно все шитье связать, и стильный пенал будет готов. Но так как машин нет, можно поскрести цепочку из огрызков на руках, поскрести часть пенала стежками, гудзиками или степлером. Понятно, пенал поменять можно:

  • Для початка встряхните материал для пенала. Будь то шильная ткань, кожа или кожзам, фетр или нубук. Мелодично, вам не нужен одяг или отек, который может дать другую жизнь.Для пенала материала не так много — переплетите оливки, ручки и дизайн, если вам это нужно.
  • Самый простой вариант — пенал-косметичка. Выиграйте нагаду маленькую сумочку, в которой будет разнесена речь. Это модель движения: если у вас не более чем много необходимых речей, ребенок будет постоянно в них блуждать. Создать такой пенал несложно — сложите квадратный или прямоугольный кусок материала, при необходимости поменяйте края местами. Можем сохранить два шва по бокам или скрепить материал степлером.Одну сторону нужно будет увидеть. Вы можете соскрести немного отверстий и поцарапать гудзиками или красивыми линиями.
  • Якщо прыладя богатое, в пеналах сползает нарост вокруг кишечника. Такой пенал виноват в бутылях ширш — его можно создать за форматом зошити, складывая материал удвічі или втрічі. Чтобы проработать край и придумать, как вы закроете пенал — протяните леску или сшейте удзик. Прожигаем середину пенала кишки.Расставить его можно, заглянув в середину нижнего края пенала и сломав на станках в небольших работах шип из вертикальных рядов. Можно аккуратно прошить шезлонг цветными нитками. Как только материал не вытачан, появляется много накладных слайдов из ткани — значит, дизайн будет просто цикавише.
  • Будь то пенал, можно заранее украсить. Особенно сложно будет девушкам — зловоние может налипнуть на новые стразы, нашить намистини или нарастить от лишних тканей.

  Сшивает своими руками

  Самостоятельно можно вырасти с ребенком; Для уроков по русскому языку или математике можно використовувать незатейливые листики от стариков, а, если предмет не виден линиям и клиентуре, можно построить из древних арок А4. Технология еще проще:

  • Вайбер, из которого выходит видишь, робот сшит. Папир может быть такого же формата.
  • Якщо це аркуши формата А4, игнорировать все листы навпил.Посередине из них два шва с двумя швами или степлером. Пока у вас есть папье формата A5, вы не пропустите его — просто сложите его в стопку и также пропустите или сшейте по левому краю.
  • Самым творческим процессом является открытие крышки. Дитя мелодично займется дизайном сама. Перед початком прикиньте размер зошити — если он тонкий, почистите аркушу формата А4 для подкладки. Якшит зашивается товста, больше виновата подкладка бутти трохи.
  • Основа вагонки соскользнула с противного тонкого картона — так зашивается, как дового, и удобна в викорианке. Его можно украсить по-разному. Например, хорошо, если посмотреть на вагонку, как бы прикрыть презент бумажками. Можно украсить ї аппликацией, тканевыми шматочками, намистинами и швами.
  • Прикрепите подкладку до тех пор, пока она не будет прошита степлером с нитью.


  Чехол для шитья своими руками

  Инфекции в школах можно обернуть вокруг зошити и наручников в дополнительные чехлы.Да, конечно, дети не ждут, что их речами будут зверски, но от этого навчального рока зловоние может всплыть или сломаться. У всех в магазинах канцелярских товаров чехлы из полиэтилена продаются. Вы можете создать аналоговую речь своими руками. Самый простой вариант — сорвать обложку с просторной упаковки, просто обернув книгу и закрепив обложку степлером на нужные кусочки. Однако можно создать и переместить красиво красивую подкладку цикава — например, из полиэтилена или из штучных юбок.Это просто:

  • Виріжьте вертикальные шматки из материала, аналогичного Вам. По ширине разлома на 1 см больше высоты книги, а по ширине разлома на 5-6 см больше, меньше раскрытия книги. Требуются припуски, как завернуть книгу и утилизировать подложку.
  • Поместите открытую книгу на обложку. Пидигнит шкир или клей с двух сторон, и зловоние грызло край вагонки. Надписать край сверху можно степлером;
  • Чехол можно модно украсить.Например, можно прикрепить к нему много того же материала, создать красивую подпись, склеить бантики из стежков, а также аппликации или аппликации.


  Доставка для книги или планшета своими руками

  Працювати с хендлером нагато зручнише, как вин розташуются в спецмагазине. Он также заражает всех учащихся средних и старших классов Ланки, которые используют планшеты в школах для чтения, презентаций или заметок.Сделаю удобный многофункциональный дисплей для планшета, а для книги можно собственными руками дополнительный дротик:

  • Візміт діт. Вона виновата в том, что легко наклоняется перед зусилли или не наклоняется перед влагалищем.
  • Назовите поставки в таком ранге — зловоние вузки может поддерживаться сзади, а двери поддерживаются спереди, на которых помещается планшет или книга.
  • Запишитесь на вяжущую птицу и верните обратно.
  • Выйдите за два края дротика и выстрелите в них из трехколесного велосипеда, и тогда один удар будет вверх по холму. Так вы получите копию для планшета или книги.
  • Распознать нарушение с уколом параллельно поверхности стола.
  • Верните студентов к поддержке университета и вырастите в новой средней школе.


  С помощью ручных материалов можно построить цикави, ручную и простую школьную работу. Це поможет вам сэкономить, отведя ребенка в школу.Кроме того, вы с юмором отвергаете удовлетворение процессом духовного творчества и, как следствие, создаете уникальные аксессуары, которых у вас не будет ни у кого другого в школе.

  Ученые установили особую категорию туш. Государство сможет адаптироваться к детям и их отцам с особыми визитами, так что развитие настоящего будет доступно. Одно из таких визитов — оформление привычного для школьников.

  Багатома в школу привозят на огромном транспорте: как правило, основная ипотека часто оказывается в отдаленной местности.Часто и с пересадками. Vitrati на пути к изменению семейного бюджета, и без этого он ужасен для покупок детей, школьной формы и канцелярских принадлежностей.

  Министерство образования и региональные организации, спывпрацую с трансплантатами, организует выпуск блудных детей, но папа может сэкономить дорогу ребенку в школу, секции и обратно домой. При регулярных викторианских пилигах в семейном бюджете останется приличная сумма.

  Що также является шкильным произведением

  Судебные талоны — это документы, дающие властям право оплачивать проезд в общественном транспорте по низкой цене или проезд на новом без кредитной карты.Дайте смрад всем школьникам. Пілги не распространяются на поездки от частных перевозников (например, маршрутных такси).

  Продажа и выпуск других лиц для школьников регулируются региональным законодательством. Кроме того, в других регионах подумайте об отказе и регистрации, тариф, размер скидки на проезд и прочие нюансы могут быть сильно восприняты от одного к одному.


  Рад: Актуальную информацию о детях региона я могу получить в администрации школы.Секретарь расповість, как установить детей и как их исправить. Есть еще два варианта — обратиться на горячую линию Минобразования или в организацию общественного транспорта по месту жительства.

  Проблему можно разумно разделить на 2 типа:

  1. Это дает вам право передвигаться пассажирами на децилковых видах общественного транспорта. Это заманчиво, если ребенок достаточно богат, чтобы путешествовать по месту с пересадками.
  2. Итак, да, у вас есть право путешествовать с пилигом на 1 типе общественного транспорта.Их производят автобусные компании, трамвайные депо и столичные.

  При выборе школьного двора необходимо проанализировать, с каким транспортом и как часто используется ребенок. Иноди — немаг сэнсэу купувати — иностранец, так как школьник ездит только на метро, ​​а на автобусе ездит пару раз в месяц.

  Як працює прозный?

  С финансовой точки зрения:

  1. Безкошневные, предназначенные для школьников, типа лежачих «особой категории гигантов».«Например, есть дети-сироты: на огромном транспорте смрад пересовывается без коштовно, поэтому его можно найти на главной госбезопасности.
  2. Электронные картинки, как хотите, без коштовно разобрать. Эх, надо самостоятельно поповнюватить, на рахунке хватило на выплату суммы.Одна нехватка электронных интриганов — виноват городской транспорт во владении действующими валидаторами, так как они могут прочитать картинку.Таким нововведениям можно похвастаться отличным местом.
  3. Стандартная визитка на месяц с поездками со скидкой. Його пошагово припинают використовувати: для разнообразия подойдет электронный вариант.

  Будь как, увидишь школьники то, что обычно бывает только в период флотского рока. Будет создана правовая база для региона. Звоните в пілговый час для школьников по мелочи с 1 весны до 15 червней.

  Выпущены электронные картинки — іменні.Мы знаем, что знаем, или спешим к кому-то еще по пути. На служебном общем документальном документе сфотографируйте ребенка, который станет опекуном.

  Ставьте злодеев в регионы

  Если мне нужны региональные правила отказа и опеки школьников, то у них много особенностей:

  1. «Социальная карта Учня» (Москва) — многофункциональная пластиковая карта, которая появилась в 2014г. Крым пілгового проезда, необходимо записаться на прием к врачу, оплатить еду по почте и покупки.Отримати и стараниями школьников, как они фигурируют в ипотеке на территории Москвы. Проживание — не благо. Отцы кладут на карту гроши, как ребенок, чтобы заплатить за дорогу. Проезд в метро — 380 руб. На 1 месяц, наземный транспорт — 250 руб.
  2. «Иволга» (Тверь). Электронная карта с 3 тарифами: «Разовая» — 580 рублей; за 2 вида транспорта — 475 грн; за 1 вид транспорта — 285 руб. Цена за 1 мес.
  3. З «Транспортная карта школьника» (г. Нижний Новгород) можно без коштовых проезжать в автобусах, трамваях, троллейбусах и в метро за 920 рублей в месяц.Вибрация одного вида транспорта будет стоить 500 рублей.
  4. Стоимость участия в паломничестве по единому научному билету в Санкт-Петербурге составит 515 рублей.

  Во всех великих уголках России появились новинки, например, ездить на разных видах транспорта, а школьники все быстрее и быстрее осматривают места и экономят.


  Як отримати для школьников

  Блудные билеты продаются в специальных точках на касахах.Перед цим необходимо предоставить информацию о сборе необходимых документов. Смена регионов может быть самой разной.

  И везде обязательно нужно приложение из миссии современности, оформлено в ручном формате. Її можно найти у секретарей школы. Для своих нужд:

  • ПИБ школьник;
  • юридический адрес священной ипотеки;
  • реквизиты банка для ипотеки;
  • подпись директора школы;
  • клеймо герб.

  Если документ не будет представлен людям, то он будет представлен в контексте презентации. Познакомьтесь с секретарем и составьте новое заявление.


  Вы также можете посетить:

  1. Фотокопия свидетельств о людях или паспорта;
  2. Полис ОМС;
  3. карта СНІЛС;
  4. Паспорт того или иного отца;
  5. Фотография ребенка в удобном или электронном варианте (в подволоке другим способом) размером 3х4 см.
  6. Нужен дневной образовательный билет с фотографиями и информацией из школы. Назовите его в небольших местах, в которых много технических возможностей для внедрения электронных карт. Жители пользуются стандартными картами без фотографий, на которых указан только ПИБ владельца. Требуется научная расписка с фото, значит ребенок адаптировал свою специальность.

  Видимость научного билета не проблема. Його можно оформить на несколько дней в офисе школы.Необходимо заранее купить бланк самого билета и добавить фотографию «в научную». Наклейте вывеску в офисе, поставьте подпись и установите герб. Срок обучения составляет 1 год, после чего можно продолжить обучение до конца школы.

  При подаче документов дети регионов строго информируются о присутствии школьника. Срок бизнес-кредита составляет 14-30 дней, поэтому рекомендуется оплатить его за час.

  Як користуватися


  Школьники могут пользоваться теми видами транспорта, на которые распространяется документ. С другой — придется расплачиваться за билет.

  Если при перевозке имеется специальное приложение, считывающее данные электронной карты, то оно доходит до валидатора. Для транспорта с кондуктором необходимо предъявить прошлое и, для подачи электроэнергии, академический билет с фотографией.

  Электронную карту, просмотренную за 1 пик, можно продвигать без повторной публикации новых новостей. Надо взять из школы приложение, как ребенок будет жить, и снова прийти к точке зрения умершего.

  Очевидно, дети активно поедают шалости. Электронную карту легко обновить. Якшо дитина писал о знаниях, необходимо:

  Старые дома, остаток и оплаченные услуги сохранятся.

  Крым отримання проязная на огромном транспорте, ребенок может быть использован как паломник, для выхода на зимние прогулки и авиаквиткив.Также школьникам была вручена книга о музеях, театрах и других культурных и образовательных учреждениях. Для исправления пилей необходимо предъявить научную квитанцию ​​или подтверждение, оформленное по всем правилам.

  Презентация СММ

 • 12.08.2019 Презентация СММ

  1/25

  Илона Карданова

  &

  Дарья Павшинская

 • 000 8/12/2019 9/12/2005 9/12/2005 Презентация 9/12 SMM

  Сайты социальных сетей Мобильные телефоны

  Тактика

  Маркетинговые методы Влияние на традиционную рекламу

  В целом

 • 8/12/2019 Презентация SMM

  3/25

  Маркетинг в социальных сетях относится к

  process

  f Привлечение посещаемости веб-сайта или внимания через социальные сети

  медиа-сайтов.

 • 8/12/2019 SMM Prezentatsia

  4/25

  Веб-сайты социальных сетей позволяют людям взаимодействовать друг с другом и строить отношения

  .

 • 12.08.2019 SMM Prezentatsia

  5/25

  В 2009 году блоггеры оказали огромное влияние на моду

  , повлияв на все, от печатных публикаций до

  , как бренды продвигают себя в Интернете

 • 8 / 12/2019 SMM Prezentatsia

  6/25

  Сайты социальных сетей также содержат огромное количество

  информации о том, какие продукты и услуги

  могут быть интересны потенциальным клиентам.

 • 8/12/2019 SMM Prezentatsia

  7/25

  Мобильные телефоны

  Использование мобильных телефонов также стало выгодным для социального маркетинга

  . Сегодня многие сотовые телефоны

  имеют социальные сети

  :

  человек получают уведомления о любых событиях

  в социальных сетях

  через свои сотовые телефоны в режиме реального времени.

 • 12.08.2019 SMM Prezentatsia

  8/25

 • 8/12/2019 SMM Prezentatsia

  25.09

  Twitter

  Twitte позволяет компаниям на уровне

  продвигать свою продукцию на индивидуальном уровне.

 • 12.08.2019 SMM Prezentatsia

  10/25

  Страницы Facebook намного более детализированы, чем

  аккаунты Twitter

 • 12.08.2019 SMM Prezentatsia

  25.11

  Google+, в Помимо предоставления страниц и некоторых функций

  Facebook также может интегрировать

  с поисковой системой Google.

  Google+

 • 8/12/2019 SMM Prezentatsia

  12/25

  LinkedIn, профессиональный сетевой сайт, связанный с бизнесом,

  позволяет компаниям создавать

  профессиональных профилей для себя, а также для своего бизнеса в сети

  и познакомиться с другими.

 • 8/12/2019 SMM Prezentatsia

  13/25

  Yelp представляет собой всеобъемлющий онлайн-индекс бизнес-профилей.

  Yelp

 • 8/12/2019 SMM Prezentatsia

  14/25

  Foursquare — это веб-сайт социальной сети, основанный на местоположении, где пользователи

  могут регистрироваться в местах

  со своих смартфонов.

  Foursquare

 • 8/12/2019 SMM Prezentatsia

  15/25

  Instagram — это бесплатная программа для обмена фотографиями и видео

  , а также социальная сеть

  , запущенная

  в октябре 2010 года.

  Instagram

 • 12.08.2019 SMM Prezentatsia

  16/25

  YouTube — еще один популярный проспект

  ; Рекламные объявления

  выполнены таким образом, чтобы удовлетворить целевую аудиторию

  .

  You

 • 12.08.2019 SMM Prezentatsia

  17/25

  Delicious и Digg также популярны

  Сайты социального маркетинга используют асоциальные

  продвижение в СМИ

  Delicious

 • 9192 8 SMM Prezentatsia

  18/25

  Ежедневно у компаний появляется все больше причин использовать платформы для ведения блогов

  в своем репертуаре социальных сетей

  .

 • 8/12/2019 SMM Prezentatsia

  19/25

  Методы маркетинга

  Таргетинг, COBRAs,

  и eWOM Социальные сети

  Маркетинг предполагает использование социальных сетей,

  COBRAs и

  eWOM для успешного рекламировать

  онлайн.

 • 8/12/2019 SMM Prezentatsia

  20/25

  Потребительские онлайн-действия, связанные с брендом

  (COBRA) — еще один метод, используемый

  рекламодателями для продвижения своей продукции.

 • 12.08.2019 SMM Prezentatsia

  21/25

  Влияние на традиционную рекламу

  Традиционные рекламные методы включают

  печатную и

  телевизионную рекламу.

  Интернет уже

  обогнал телевидение как

  крупнейший рынок рекламы.

  Минимизация использования

 • 12.08.2019 SMM Prezentatsia

  22/25

  Интернет и социальные сети

  Утечки в сети — одна из проблем, с которыми сталкивается

  традиционной рекламы.

 • 12.08.2019 Презентация СММ

  23/25

 • 12.08.2019 Презентация СММ

  24/25

  1.Траттнер, К., Каппе, Ф. (2013). «Social Stream Marketing on Facebook: A Case

  Study». Международный журнал социальных и гуманистических вычислений

  (IJSHC) 2 (1/2).

  2. Кицманн, Дж. Х., Канхото, А. (2013). «Горько! Понимание и

  Управление электронной молвой» (PDF). Журнал по связям с общественностью13 (2):

  146159.DOI: 10.1002 / pa.1470. Проверено 17 сентября 2013 года.

  3.Schivinski, Bruno; Дбровски, Д. (2013). Апрель 2013 г. «Влияние коммуникации с брендом на показатели капитала бренда и намерение покупки бренда

  через Facebook». Серия рабочих документов A, Гданьский технологический университет,

  Факультет менеджмента и экономики4 (4): 223.

  4. Как социальные сети меняют платные, заработанные и собственные средства массовой информации. Mashable.com

  (23.06.2011). Проверено 28 июля 2013.

  5.Веб-сайт: http: //www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport20

  13.pdf

  http://www.austria-lexikon.at/attach/User/Trattner%20Christoph/trattner_kappe.pdfhttp://www.a.a -lexikon.at/attach/User/Trattner%20Christoph/trattner_kappe.pdfhttp://beedie.sfu.ca/files/Research/Journal_Articles/Journal_Articles_2013/Bittersweet_Understanding_and_managing_electronic_wordpiles_and_managing_electronic_wordpiles_and_managing_electronic_wordpiles_and_managing_electronic_wordpages / Journal_Articles_2013 / Bittersweet_Understanding_and_managing_electronic_word_of_mouth.pdfhttp: //en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifierhttp: //dx.doi.org/10.1002/pa.1470http: //www.zie.pg.gda.pl/c/document_library/get_file? uuid = a09080de- 92f4-42d5-a1d1-a54d93de3221 & groupId = 10236http: //www.zie.pg.gda.pl/c/document_library/get_file? Uuid = a09080de-92f4-42d5-a1d1-a54d93de3221 & groupIdp = 10236. gda.pl/c/document_library/get_file?uuid=a09080de-92f4-42d5-a1d1-a54d93de3221&groupId=10236http://mashable.com/2011/06/23/paid-earned-owned-media/http://www. socialmediaexaminer.com / SocialMediaMarketingIndustryReport2013.pdf http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2013.pdfhttp: //www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2013.pdf 23 июня / платно-заработанные-принадлежащие-медиа / http: //www.zie.pg.gda.pl/c/document_library/get_file? Uuid = a09080de-92f4-42d5-a1d1-a54d93de3221 & groupId = 10236http: // www. zie.pg.gda.pl/c/document_library/get_file?uuid=a09080de-92f4-42d5-a1d1-a54d93de3221&groupId=10236http://www.zie.pg.gda.pl/c/document_library/get_file?uuid=a09080de-92f4-42d5-a1d1-a54d93de3221&groupId=10236http://www.zie.pg.gda.pl/c/document_library/get_file0u80uid 92f4-42d5-a1d1-a54d93de3221 & groupId = 10236http: //www.zie.pg.gda.pl/c/document_library/get_file? Uuid = a09080de-92f4-42d5-a1d1-a54d93de3223/ groupIdi.org: //www.zie.pg.gda.pl/c/document_library/get_file? 10.1002 / pa.1470http: //en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifierhttp: //beedie.